Dual-mode response behavior of a graphene oxide implanted energetic system under different thermal stimuli

Jie Liu, Tao Yan, Yaru Li, Hui Ren, Qian Wang, Fayang Guan, Qingjie Jiao
2020 RSC Advances  
Under two different thermal stimuli loading methods, GO embodied dual-mode response behavior in B/KNO3 mixtures.
doi:10.1039/d0ra00857e fatcat:xuh2l34h5ndl7lil7c7plsypwq