Modyfikacje bilansu energetycznego w leczeniu otyłości u dzieci

Katarzyna Majewska, Magdalena Kobylińska, Magdalena Tchorzewska-Skrobich, Monika Korcz-Iżykowska, Andrzej Kędzia
2020 Pielęgniarstwo Polskie  
Wstęp Zmiany w stylu życia stanowią podstawową metodę leczenia otyłości u dzieci i młodzieży. Modyfi kacja bilansu energetycznego jest niezbędna dla uzyskania normalizacji przyrostów masy ciała u młodszych dzieci i spadku masy ciała u młodzieży. Wprowadzenie zmian wymaga wcześniejszej szczegółowej analizy sposobu żywienia dziecka w zakresie zarówno samego składu diety, jak i aspektów behawioralnych związanych z przyjmowaniem pokarmu, by móc wychwycić i skorygować wszystkie istniejące
more » ... tniejące nieprawidłowości. Modyfi kacje wydatku energetycznego dziecka również wymagają wcześniejszej oceny jego aktywności i wydolności fi zycznej oraz sposobu spędzania wolnego czasu, tak by proponowane zmiany były możliwe do realizacji i pozwalały na realne korzyści zdrowotne [1, 2]. Celem tej pracy było podsumowanie aktualnych zaleceń dotyczących leczenia otyłości u dzieci w różnym wieku w aspekcie możliwych modyfi kacji bilansu energetycznego. Wprowadzenie zasad zdrowego stylu życia, obejmującego w pierwszej kolejności zmiany w sposobie
doi:10.20883/pielpol.2020.7 fatcat:a55tnfhk3valjg6pplesujl4ci