Naujųjų religijos pavadinimų kilmės ir darybos ypatumai

Aušra Rimkutė-Ganusauskienė
2021 Soter: Religijos Mokslo Žurnalas  
Lietuvių kalbos institutas KRIKŠČIONIŠKOJI KULTŪRA IR RELIGIJOTYRA Naujųjų religijos pavadinimų kilmės ir darybos ypatumai SANTRAUKA. Šiame straipsnyje kilmės ir darybos aspektu aptariami iki šiol netyrinėti naujieji religijos pavadinimai, užfiksuoti Lietuvių kalbos instituto mokslininkų nuo 2011 m. rengiamame ir nuolat pildomame Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne (toliau -ND). Nustatyta, kad daugiausiai ND užfiksuota nelietuviškos kilmės naujųjų religijos pavadinimų -net 75,4 proc. Tai,
more » ... 75,4 proc. Tai, matyt, galima sieti su tuo, kad jais įvardijamos tokios realijos ir reiškiniai, kurie būdingi kitiems kraštams ir kuriems lietuvišką atitikmenį sugalvoti gana sudėtinga, dažnu atveju -net netikslinga. Mažiau nei penktadalis pavadinimų padaryti vartojant lietuvių kalbos darybos priemones arba suteikiant jau esamam lietuviškam žodžiui naują reikšmę. Mažiausiai rasta mišrios kilmės pavadinimų -9,2 proc. Naujųjų religijos pavadinimų atsiradimas -natūralus reiškinys, atspindintis besikeičiančią kalbą. RAKTAŽODŽIAI: religijos terminas, pavadinimas, naujažodis, naujadaras, vedinys, kilmė, darybos būdas. Įvadas Lietuvių religijos terminija yra viena iš seniausių ir stabiliausių. Pagrindiniai krikščionybės terminai, tokie kaip angelas, bažnyčia, gavėnia, Kalėdos, krikštas, Kūčios, Velykos, Verbos ir kt., mūsų kalboje nekinta jau ne vieną šimtmetį, tačiau religiją veikia įvairūs socialiniai pokyčiai. Tai, be abejo, atsispindi ir religijos leksikoje. Šio s t r a i p s n i o t i k s l a s -remiantis Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslininkių Agnės Aleksaitės ir Ritos Miliūnaitės kaupiamame elektroniniame Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne (toliau -ND, http://naujazodziai. lki.lt/) pateikiama informacija, aptarti naujųjų religijos pavadinimų kilmę ir darybą. Duomenyne naujažodžiais laikomi žodžiai, kurių nėra atraminiuose žodynuose: 6-ajame Dabartinės lietuvių kalbos žodyno (DŽ) el. leidime, internetiniame Lietuvių 62 Aušra RIMKUTĖ-GANUSAUSKIENĖ kalbos žodyne (LKŽ) ir 2001 m. išleistame Tarptautinių žodžių žodyne 1 . Atkreiptinas dėmesys, kad ND galima rasti ne tik naujai padarytų žodžių, bet ir žodžių, kurie yra fiksuojami jau minėtuose atraminiuose šaltiniuose, naujų reikšmių, taip pat naujų skolinių ar tarptautinių žodžių. Siekiant minėto tikslo, keliami tokie u ž d av i n i a i : 1) inventorizuoti naujuosius religijos pavadinimus; 2) nustatyti lietuviškų, nelietuviškų ir mišrios kilmės naujųjų religijos pavadinimų santykį; 3) išsiaiškinti naujųjų religijos pavadinimų galimas atsiradimo aplinkybes, t. y. nustatyti, ar jis atsirado pagal kitų kalbų analogiją, ar jis sukurtas naudojant savo darybos priemones, ar jis vartojamas nauja ir iki tol žodynuose nefiksuota reikšme ir pan. Medžiaga analizuojama taikant aprašymo, analizės, interpretacijos ir skaičiavimo m e t o d u s . Kiekybiniai duomenys apibendrinami diagramoje. ND rasti naujieji religijos pavadinimai aptariami grupuojant pagal kilmę. Nagrinėjant kilmę, daug dėmesio skiriama lietuviškos kilmės pavadinimų darybai. Semantikos dalykai šiame straipsnyje paliekami nuošalyje. Naujieji religijos pavadinimai išskiriami pasviruoju pusjuodžiu šriftu. Kad būtų aiškiau, kas jais įvardijama, pateikiama ND apibrėžtis (konkrečiais atvejais samprata papildoma terminų žodynuose ar kituose šaltiniuose rastais aiškinimais). Analizuojant rastus pavadinimus, svarstoma dėl jų terminiškumo ir reikalingumo religijos terminijai ir apskritai kalbai, prireikus remiamasi religijos terminų žodynais, naujausiais kalbotyros darbais.
doi:10.7220/2335-8785.77(105).4 fatcat:bqqn624trna6lm7mmbpu5ozmbi