AVRUPA BİRLİĞİ'NE UYUM SÜRECİNDE TÜRK TARIM HUKUKU: MEVCUT DURUM, SON GELİŞMELER VE YAKLAŞIMLAR

Mehmet KILIÇ
2010 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi  
Özet Toprakla insan arasındaki ilişkileri ve tarım kesimine yönelik politikaları hukuki yönden inceleyen tarım hukuku, AB ortak tarım politikasıyla birlikte gelişen yeni bir hukuk dalıdır. AB başta olmak üzere diğer birçok hukuk sisteminde, tarım kesiminde ortaya çıkan her türlü hukuki ilişkileri özel kanunlarla düzenleyen modern bir tarım hukuku anlayışı hâkimdir. Türk hukukunda ise, tarım kesimine yönelik hukuki çalışmalar, birkaç özel hukuki düzenleme dışında uzun yıllar boyunca genel
more » ... oyunca genel kanunlarda yer alan düzenlemelerle sınırlı kalmıştır. AB'ne uyum sürecinde kabul edilen hukuki düzenlemelerle önemli gelişmeler sağlanmış olsa da, bu gelişmeler daha çok AB'ne uyum ve uluslararası taahhütleri gerçekleştirme amacına yönelik olduğundan tarım kesiminin somut ihtiyaçları dikkate alınmamaktadır. Özellikle, kabul edilen hukuki düzenlemelerin uygulanması konusunda yaşanan yetki karmaşası ve kurumsal yapıların oluşturulmaması, bu mevzuatın etkili ve amaçlarına uygun bir şekilde uygulanmasını olanaksızlaştırmaktadır. Abstract Studying relationship between human and land and the policies regarding agricultural sector in terms of law, the agricultural law is a new branch of law developing with the EU common agricultural policy. A modern agricultural law concept regulating any and all legal relations occurring in agricultural sector regulated by private laws is dominant in several jurisdictions, including mainly the EU. However, the legal studies regarding agricultural sector in Turkey have been limited to regulations contained in general law for several years except just a few private law regulations.
doi:10.1501/avraras_0000000154 fatcat:fbzxfckyvbanjhalc7rjfxmx6m