ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Merve ALTUNDAL ÖNCÜ
2018 Journal of International Social Research  
Öz Özellikle 1950'lerden sonra turizmin dünya ekonomisine ivme kazandırdığı bilinmektedir. Pek çok farklı destinasyon tipinde, farklı kaynak değerlere dayalı turizm faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Ancak başta iklim değişikliği olmak üzere, teknoloji, çevre sorunları, ekonomik bağımlılık, toplumsal ve kültürel yozlaşma gibi tehditlerle karşı karşıya kalan turizmin paradigma değişikliğine ihtiyacı olması kaçınılmazdır. Paradigma değişimiyle geliştirilen sürdürülebilir turizm ölçütleri, turizmin
more » ... ölçütleri, turizmin kaynak değerleri koruyarak gerçekleştirilmesi ilkesine dayanarak bir destinasyondaki turizmin sürdürülebilirliğini ortaya koymaktadır. Bu araştırma Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda gerçekleştirilen kış sporlarına dayalı turizmin sürdürülebilir turizm ölçütleri ile değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemi ile görüşmeler yapılarak ve ikincil verilerden faydalanılarak alandaki turizmin sürdürülebilirliği değerlendirilmiştir. Sonuç olarak toplumsal refah, doğal ve kültürel çevrenin korunması, ürün kalitesi, turist memnuniyeti, milli park yönetimi ve denetimi süreçleri ele alınarak alanda turizmin sürdürülebilir olduğu tespit edilmiştir. Abstract It is known that tourism has accelerated the World economy especially after 1950s. In many different types of destinations, tourism activities based on different resource values are carried out. However, it is inevitable that the tourism paradigm, which is faced with threats such as climate change, technology, environmental problems, economic dependence, especially social and cultural degeneration. Sustainable tourism criteria developed by the paradigm shift reveal the sustainability of tourism in a destination based on the principle of protecting the value of tourism resources. This research aims to evaluate winter sports tourism in Ilgaz Mountain National Park based on sustainable tourism criteria. Sustainability of tourism in the region has been evaluated by using qualitative research method and using secondary data. As a result, it has been determined that tourism, social welfare, protection of the natural and cultural environment, product quality, tourist satisfaction, national park management and supervision processes can be maintained.
doi:10.17719/jisr.2018.2640 fatcat:i47d6alwafcszejj42ohg6x5bi