อิทธิพลของการตลาดดิจิทัลต่อเส้นทางผู้บริโภคยุคใหม่ในจังหวัดภูเก็ต

เศรษฐวิฐฬ์ คงกะพันธ์
2022 Parichart Journal, Thaksin University  
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการไว้วางใจของผู้บริโภคยุคใหม่ 2) เครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อเส้นทางผู้บริโภคยุคใหม่ 3) การไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อเส้นทางผู้บริโภคยุคใหม่ ศึกษาจากประชากรจังหวัดภูเก็ต ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 430 ตัวอย่าง สุ่มแบบบังเอิญ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย และสมการถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า 1)
more » ... ลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการไว้วางใจของผู้บริโภคยุคใหม่ในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายความผันแปร ได้ร้อยละ 34.3 ตัวแปรอิสระที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อออนไลน์ (Beta= 0.385) การตลาดเชิงเนื้อหา (Beta= 0.249) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Beta = 0.211) การครองหน้าแรก (Beta = 0.143) และ เว็บไซต์ (Beta=0.123) ตามลำดับ 2) เครื่องการตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อเส้นทางผู้บริโภคยุคใหม่ในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายความผันแปร ได้ร้อยละ 28.2 ตัวแปรอิสระที่สำคัญ ได้แก่ สื่อสังคม (Beta=237) การครองหน้าแรก (Beta = 0.230) และ เว็บไซต์ (Beta=0.194) ตามลำดับ 3) การไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อเส้นทางผู้บริโภคยุคใหม่ในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายความผันแปร ได้ร้อยละ 12.3 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยค่าของตัวแปรอิสระ คือ การไว้วางใจ (Beta=0.350)
doi:10.55164/pactj.v35i4.256075 fatcat:2kpmxaadvrd2fdo45e42qz52qm