The effects of attitudes towards violence on violent behaviour among secondary school students: Moderation by gender and aggressiveness

Milan Oljaca, Bojana Dinic, Valentina Sokolovska
2015 Zbornik: Institut za Pedagoška Istraživanja  
Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Валентина Соколовска Одсек за социологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Апстракт. Циљ овог истраживања представља испитивање ефекaта ставова према насиљу на различите форме насилног понашања ученика средњих школа. Приликом испитивања овог односа тестирани су модераторски ефекти пола и агресивности. Ученицима од 2. до 4. разреда средњих школа из урбане средине (643 ученика, 61,7% мушког пола) задати су: Упитник
more » ... задати су: Упитник вршњачког насиља и виктимизације -УВНВ, Скала ставова према насиљу и Упитник агресивности БОДХ. Резултати показују да код младића позитивни ставови према насиљу имају значајан ефекат на директне облике насиља -физичко и вербално, али да ли ће се насиље испољити као физичко, зависи од нивоа агресивности. Наиме, младићи који више подржавају насиљe и уједно имају израженију особину агресивност пре ће бити склони физичком насиљу. Насупрот њима, младићи који имају подржавајући став према насиљу, али не и изражен агресивни потенцијал, мање ће бити склони физичком насиљу. У вези са вербалним насиљем, добијено је да су му више склони младићи који имају позитивнији став према насиљу, али овај однос не зависи од изражености агресивности. У предикцији вербалног насиља, агресивност такође има значајан ефекат, али не и интеракција агресивности и ставова. На склоност ка релационом насиљу ефекат има само агресивност. У раду се разматра значај промене ставова о насиљу у контексту превенције насилног понашања. Кључне речи: форме насиља, ставови према насиљу, агресивност, пол. * Напомена. Рад је делом настао у оквиру пројекта "Насиље у савременом друштву: диспозициони и контекстуални чиниоци", чију реализацију финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
doi:10.2298/zipi1502285o fatcat:pf7hhodlfbdubghw74ued6dzsy