Effect of yttrium and zirconium microalloying on the structure and properties of weld joints of a two-phase titanium alloy
Učinek mikrolegiranja itrija in cirkonija na strukturo in lastnosti na spoje zavrov dvofazne zlitine titana

A. Illarionov, A. Popov, S. Illarionova, D. Gadeev
2017 Materiali in Tehnologije  
The effect of microalloying of the Ti-4.8Al-1.2Mo-2.6V-0.6Cr-0.25Fe titanium alloy with yttrium and zirconium on the phase composition, structure and mechanical properties of welded sheets was studied using light and transmission electron microscopy, X-ray diffraction analysis and microindentation-hardness testing. A differential thermal analysis was employed to model the welding thermal cycle. It was found that alloying with yttrium led to the precipitation of Y2O3 oxide particles resulting in
more » ... ticles resulting in refining the microstructure of the alloy. In addition, yttrium additions were shown to stabilise the b-phase of the alloy that decreases the hardness of the alloy. U~inek mikrolegiranja zlitine titana Ti-4.8Al-1.2Mo-2.6V-0.6Cr-0.25Fe z itrijem in cirkonijem na sestavo faze, strukturne in mehanske lastnosti je bil raziskovan s svetlobno elektronsko mikroskopijo, z rentgensko difrakcijsko analizo in s testiranjem trdote mikroindentacije. Uporabili smo diferencialno termi~no analizo za pridobitev modela za varilni termi~ni cikel. Ugotovljeno je bilo, da legiranje z itrijem vodi k razpr{enosti Y2O3 oksidnih delcev, kar se ka'e pri rafiniranju mikrostrukture zlitine. Poleg tega je bilo dokazano, da so dodatki itrija stabilizirali b-fazo v zlitini, ki zmanj{uje trdoto zlitine.
doi:10.17222/mit.2016.317 fatcat:h3gwkwbebnbwtaeou7wdp6mfve