TCMB, FED ve ECB Para Politikalarının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri: 1994-2014 Dönemi Analizi

Elif ERER, Deniz ERER, Mustafa ÇAYIR, Nasuh Oğuzhan ALTAY
2016 Sosyoekonomi  
It is of extremely importance for policymakers to know how much time and what direction policy instruments affect macroeconomic variables in the selection of monetary policy instruments and in determination of how to implement in terms of the fluctuations in economic process. In this paper, the effects of monetary policies by CBRT, FED and ECB on macro economic variables in Turkey compared with each other considering high and low inflation regime by using TVAR method from the point of view of
more » ... point of view of exchange rate channel, which is one of the monetary transmission mechanism between 1994:01 and 2014:10. Short-term (interbank) interest rate used as monetary policy instrument. The industrial production index has used to represent GDP as the measure of economic activity. Price level and exchange rate variables have measured by consumer price index and real effective exchange rate, respectively. Besides, crude oil has been taken into account as explatory variable.The results show that CBRT short-term interest rate affects both industrial production index and real exchange rate ppositively, but they also Show that FED affects only the real exchange rate positively in high inflation period. The response of real exchange rate is positive to CBRT short-term interest rate. However, this response is firstly positive then negative to Ekonomik dalgalanmalar döneminde politika yapıcıların para politikası araçlarının seçimi ve bu araçların nasıl uygulanacağının belirlenmesi açısından politika araçlarının makroekonomik değişkenleri ne kadar süre ve hangi yönde etkilediklerini bilmeleri son derece önemlidir. Bu çalışmada, parasal aktarım mekanizması kanallarından döviz kuru kanalı açısından TCMB, FED ve ECB para politikalarının Türkiye'deki makro ekonomik değişkenler üzerindeki etkileri 1994:01-2014:10 dönemi için yüksek ve düşük enflasyon rejimi dikkate alınarak TVAR yöntemiyle karşılaştırılmaktadır. Para politikası aracı olarak kısa dönem faiz oranı (interbank) değişkeni kullanılmıştır. Gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYİH) temsilen ekonomik faaliyeti ölçen sanayi üretim endeksi kullanılmıştır. Fiyat düzeyi ve döviz kuru, tüketici fiyat endeksi ve reel efektif döviz kuru ile ölçülmüştür. Çalışmada petrol fiyatları ise açıklayıcı değişken olarak modele dâhil edilmiştir. Yapılan analizden elde edilen sonuçlar, yüksek enflasyon döneminde TCMB kısa dönem faiz oranı politikasının hem sanayi üretim endeksi, hem de reel döviz kurunu, FED uygulamalarının da sadece reel döviz kurunu pozitif olarak etkilediğini göstermektedir. Düşük enflasyon döneminde, reel döviz kuru TCMB kısa dönem faiz oranına pozitif, FED karşısında önce pozitif daha sonra negatif ve son olarak ECB para politikasına negatif bir tepki vermektedir. TCMB, FED ve ECB para politikalarının sanayi üretim endeksi üzerinde önce pozitif daha sonra negatif etkiye sahiptir. Ancak bu etki süreleri bakımından farklılaşmaktadır. Sonuç olarak, FED tarafından uygulanan kısa dönem faiz politikasının Türkiye için son derece önemli olduğu ifade edilebilir. Anahtar Sözcükler : TCMB, FED ve ECB Para Politikaları, TVAR, Döviz Kuru Kanalı.
doi:10.17233/se.2016.07.004 fatcat:sbgimuwhvzfojn2sqoznusnjcm