Iatrogenesis of patients with psychogenic non-epileptic seizures – possible solutions

Katarína Hubčíková, Jitka Bušková
2019 Ceská a slovenská neurologie a neurochirurgie  
Iatrogenizácia pa cientov so psychogén nymi neepileptickými záchvatmi -možné východiská Iatrogenesis of patients with psychogenic non-epileptic seizures -pos sible solutions Súhrn Psychogén ne neepileptické záchvaty (PNES) predstavujú špecifickú dia gnózu, ktorá vyžaduje nevyhnutnú medziodborovú koordináciu zdravotnej starostlivosti, čo býva v klinickej praxi často problematické. Najzávažnejšia morbidita pa cientov s PNES je spôsobená práve iatrogén nymi intervenciami zdravotníkov. Prehľadový
more » ... níkov. Prehľadový článok sa zameriava na priblíženie problematiky iatrogenizácie pa cientov s PNES, zaoberá sa možnosťami zlepšenia spolupráce neurológov, psychiatrov, psychológov a lekárov primárnej zdravotnej starostlivosti a záchran nej zdravotnej služby, iniciálnej optimálnej edukačnej intervencie pri prezentovaní dia gnózy PNES a psychoedukačnými a psychoterapeutickými programami pre týchto pa cientov. Abstract Psychogenic nonepileptic seizures (PNES) is a unique dia gnosis that requests an interdisciplinary col laboration of health care. This is often a chal leng ing problem in com mon clinical practice. The most serious morbidity of patients with PNES is caused by iatrogenic interventions. This review is focused on the is sue of iatrogenesis of patients with PNES, on the pos sibilities to improve col laboration between neurologists, psychiatrists, psychologists and physicians of primary health care and emergency service, on the optimal educational presentation of dia gnosis PNES and psychoeducational and psychotherapeutic program mes for these patients. Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy. The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study. Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů. The Editorial Board declares that the manu script met the ICMJE "uniform requirements" for biomedical papers.
doi:10.14735/amcsnn201930 fatcat:imtgjoujznfdhgsbddysvtgngq