Kachle s pěti kruhovými prohlubněmi z areálu města Litovle

Lukáš Hlubek
2017 Archaeologia historica  
Abstrakt: Předložený článek se zabývá kachli s pěti kruhovými prohlubněmi na čelních vyhřívacích stě nách z areálu města Litovle. Tyto kamnářské výrobky byly získány v průběhu posledních dvou desetiletí při záchranných archeologických výzkumech v historickém jádru města i mimo něj. Kachle s pěticí prohlubní lze klást do druhé poloviny 16. až první poloviny 17. století. Obvykle bývají považovány za typický výrobek novokřtěnských hrnčířů, ale je velmi pravděpodobné, že v případě litovelských
more » ... ě litovelských nálezů jde o produkty lokál ní inspirované novokřtěnskou hrnčířskou tvorbou. Klíčová slova: Litovel -kachle -raný novověk -novokřtěnské výrobky -napodobenina. Abstract: This article discusses tiles with five circular dimples on the front (heated) walls from the town of Litovel. These stove products were unearthed in the course of rescue archaeological research in the historical centre of the town and outside it in the last two decades. The tiles with five circular dimples can be placed in the second half of the 16th century or the first half of the 17th century. These tiles are usually considered typical products of Anabaptist potters; however, the Litovel finds are probably local products inspired by Anabaptist pottery.
doi:10.5817/ah2017-2-22 fatcat:dmm4im5mwnckfjkzwhibxoecqi