Training program "Physics in dialogue with computer PhysCoD"
Обучающая программа "Физика в диалоге с компьютером PhysCoD"

V.P. Novozhilov, L.I. Zhdanova, S.R. Gallyamov
2009 Vestnik Udmurtskogo Universiteta Matematika Mekhanika Komp yuternye Nauki  
doi:10.20537/vm090414 fatcat:nb5tgem4srde7g5lrv4g2fph3u