What Do Pre-Service Mathematics Teachers Think about Context-Based Learning? A Qualitative Study

Mustafa OBAY, Halil Coşkun ÇELİK
2019 Journal of Computer and Education Research  
Article Info Abstract The aim of this study was to examine the pre-service mathematics teachers' views on context-based learning and contextual problems. The study was designed with a phenomenology model which is one of the qualitative research methods. The study was carried out with 12 prospective teachers who were studying in mathematics and science education department of education faculty of a state university. Within the scope of the project, semi-structured interview form was used to get
more » ... rm was used to get the views of the pre-service mathematics teachers about their experiences based on context-based learning activities. Content analysis was used in the analysis of the data obtained from the interview form. According to the results of the study, it was seen that pre-service mathematics teachers exhibited both cognitive and affective positive approaches to context-based learning. However, it was seen that the pre-service mathematics teachers experience of teaching were insufficient in identifying deficiencies for context-based learning. Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının bağlam temelli öğrenme ve bağlamsal problemler hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) modelindedir. Araştırma, bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi, matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümünde okuyan 12 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Proje kapsamında öğretmen adaylarının bağlam temelli öğrenme etkinlikleri sonucu elde ettikleri deneyimler hakkında görüşlerinin alınabilmesi için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formundan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde; öğretmen adaylarının bağlam temelli öğrenmeye yönelik gerek bilişsel ve gerekse duyuşsal pozitif bir yaklaşım sergiledikleri görülmüştür. Bununla birlikte öğretmen adaylarının öğretmenlik deneyimlerinin çok yeterli olmamasından kaynaklı bağlam temelli öğrenme için eksikliklerin belirlenmesinde yetersiz kaldıkları görülmüştür.
doi:10.18009/jcer.574528 fatcat:mv5hsuivxfbkdeinbpppn2wbsi