Ευέλικτη και άτυπη εργασία: η οπτική της ασφάλισης και η συμβολή του ελεγκτικού μηχανισμού του e-ΕΦΚΑ [article]

Θεοδώρα Σουγλέ, Θεόδωρος Παπαηλίας, University Of West Attica
2021
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην μελέτη των ευέλικτων/άτυπων μορφών απασχόλησης καθώς αποτελούν πλέον δομικό στοιχείο του νέου τρόπου οργάνωσης της σύγχρονης επιχείρησης. Η κρίση στο πεδίο της απασχόλησης συνοδεύεται από μέτρα που ενισχύουν την ευελιξία και σε μεγάλο βαθμό συνεπάγονται την μετεξέλιξη των εργασιακών σχέσεων μέσω της ελαστικοποίησης ωραρίων και της άρσης των αυστηρών προδιαγραφών των θέσεων εργασίας σε σύγκριση με τη συμβατική απασχόληση. Στα πλαίσια αυτά, αρχικά προσδιορίζεται το
more » ... ά προσδιορίζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της έννοιας της άτυπης εργασίας και των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά κυρίως στο επίπεδο της Ελληνικής επικράτειας. Εξετάζονται οι κυρίαρχες μη συμβατικές μορφές καθώς φαίνεται να αποτελούν δομικό στοιχείο οργάνωσης της αγοράς αλλά και ως μέσο αποφυγής απώλειας των θέσεων εργασίας. Στη συνέχεια, εξετάζονται μία σειρά από τροποποιήσεις και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, όπως αποτυπώθηκαν στο ελληνικό εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο και συνέβαλαν στην διεύρυνση των επισφαλών μορφών εργασίας. Για την εξαγωγή καλύτερων συμπερασμάτων αναφορικά με τα ευέλικτα σχήματα απασχόλησης, επελέγη ο ελεγκτικός μηχανισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ως φέρων την ευθύνη για τον ορθότητα τήρησης της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας μέσω επιτόπιων, ειδικών, τακτικών, έκτακτων ελέγχων. Διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια στους ελεγκτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας του φορέα ώστε να διαπιστωθεί η συχνότητα εμφάνισης της μη τυπικής απασχόλησης, καθώς εάν και σε ποιο βαθμό τηρούνται οι συμφωνηθέντες όροι εργασίας και οι δυνατότητες αποκατάστασης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων με μη σταθερή απασχόληση.
doi:10.26265/polynoe-447 fatcat:2a4pw7rjqvbtpjnkap3nd57n4m