FULL CONTROL OF RUMINANT NUTRITlON BY INTRAGASTRIC INFUSION OF LIQUID DIETS

ÖNCÜER Ahmet
1989 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Sıvı besin. maddelerinin mide içi infü;ıyonu ile ruminant beslenmesinin tam kontrolü Özet: Ruminant hayvanlarm beslenmesinin tam kontrolü sıvı besin maddelerinin mideye injiızyonu ile yap ılabilir. Bu çalışmada, operasyon prosediirii ve hayvan bakımı tar~f edilmiştir. Bu denemede rum en kanülü ve abomasum İl1liizyon katateri lakılmış dört koyun ku/lamldı. Hayvanların rumenlerine uçucu yal! asitleri, tampon solusyon ve minera/ler, ahamasuma da kazein infüze edildi. Bütün infüzyon peristaltik
more » ... yon peristaltik pompa ile ve 24 saat hoyunca yapıldı. Toplanı enerji, yaşama payı ihtiyacı 450 kJ / kg 0.75 / giin, toplam protein 350 mg N / kg 0.75 / gün esas alinarak hesaplaııdı. Dört aylık infüzyon hoyunca deney hayvanlarının sağlıkları hozulmadı. Summar~: Full control of ruminant nutri/ion can be achieved by İlifusion ol' liquid diets into the stomach. /n this work, surgical procedures and aninıal managemem are described. Four sheep wit/ı a rum en cannula aııd abomasal infıısiaıı catheter ıvere used in tlzis e:xperiment. Animals ıvere maiııtained hy iııtragastric infıısion in ıvhich solııtions of volatile faffy acidı' (VF A) bu/ler and major minerals ıvere infused into the rumen and casein in/used into ıhe abomasum. All inIıısions were achieved by means of peristaltic pumps. Volume ol infusates were delivered continuously over 24 h. The calculation ol lotal energy to be supplied was based on the assumption ıhal the maintenance requirement for energy was 450 kI/kg 0.75 per dayand nitrogen requirement for maintenance were taken lo be 350 mg N / kg (j.75 per day. The health of the experimental aııimals remained good throughout the four months of inIusion.
doi:10.1501/vetfak_0000001206 fatcat:tjwhwbatejes3ciq2ln3rdip3e