The role of different virus genotypes in progression of chronic hepatitis C

Darko Nozic, Gorana Stamenkovic, Ivanko Bojic, Jovan Dimitrijevic, Ljubisa Krstic
2002 Vojnosanitetski Pregled  
Vojnomedicinska akademija, * Klinika za infektivne i tropske bolesti, ý PSM − Institit za patologiju, þ Institut za mikrobiologiju, Beograd, ü Institut za nuklearne nauke Vin~a − Laboratorija za radiobiologiju i molekularnu genetiku, Beograd Odnos izme|u genotipova virusa hepatitisa C i progresije hroni~nog hepatitisa je jo{ nepoznat. Neke studije nagla{avaju izra'eniji patogeni efekat genotipa 1b na ja~inu inflamacije jetre. Druge studije ne ukazuju na udru'enost genotipa 1b i nepovoqnog
more » ... i nepovoqnog ishoda bolesti. Ciq ovog rada je da se odrede naj~e{}i genotipovi u na{oj sredini i utvrdi wihov uticaj na te'inu hepatitisa C. U istra'ivawe su bila ukqu~ena 34 bolesnika sa histolo{ki dokazanim hroni~nim hepatitisom C u dobi 20−65 godina (prose~no 35 godina). Na osnovu patohistolo{kog nalaza koriste}i modernu klasifikaciju aktivnost bolesti je gradirana kao: minimalna (A1), umerena (A2) i izra'ena (A3). Ra{irenost fibroze je ozna~ena kao: odsutna (F0), blaga (F1), umerena (F2) i izra'ena (F3). Za genotipizaciju je kori{}en tzv. ugwe'deni PCR sa tip-spe-cifi~nim amplimerima iz CORE gena. Naj~e{}i genotip u na{oj grupi bolesnika je bio 1b (44,1%), zatim genotip 3a (26,4%), genotip 1a (11,7%) i 2a (2,8%). Pet bolesnika je imalo koinfekciju razli~itim genotipovima (~etiri 3a/1b i jedan 1a/1b). Intenzitet nekroze hepatocita, izra'en nivoom serumske alanintransferaze, nije se razlikovao kod razli~itih genotipova. Nije bilo statisti~ki zna~ajne razlike izme|u histolo{ke aktivnosti bolesti u odnosu na pojedine HCV genotipove. Stadijum bolesti nije se razlikovao u odnosu na razli~ite genotipove. Uo~ena je zna~ajna povezanost izme|u stepena fibroze i dobi bolesnika (p < 0,01). Rezultati mogu ukazivati da od-re|ivawe genotipova virusa hepatitisa C ne doprinosi proceni te'ine bolesti i da je za prognozu najva'nija biopsija jetre. K lj u~n e r e~i : hepatitis C, hroni~ni; hepatitis C, virus; genotip; bolest, progresija; prognoza. Uvod Molekulska karakterizacija virusa hepatitisa C (HCV) (1) bila je pra}ena otkri}em razli~itih nukleotidnih sekvenci virusa izolovanih od razli~itih bolesnika. Genotipizacija se bazira na razlici nukleotida NS5 regiona virusa. Za nomenklaturu je predlo'eno da se HCV klasifikuje u 6 tipova koji bi bili ozna~eni od 1 do 6, kao i na subtipove a, b i c. Tipovi ozna~avaju razli~itost nukleotidnih sekven-ci do 30% u odnosu na kompletan genom virusa, a svaki ukqu~uje subtipove sa razli~ito{}u frekvenci do 20% (2, 3). Veliki broj novih genotipova je skoro prona|en u Vijetnamu i Tajlandu i oni se razlikuju od tipova 1−6 (4, 5), ali su bli'i tipu 6 nego drugim genotipovima. Odnos izme|u razli~itih HCV genotipova i progresije hroni~nog hepatitisa je jo{ nepoznat. Neke studije ukazuju na izra'eniji patogeni efekat genotipa 1b (6−10) na inflamaciju jetre. Me|utim, druge
doi:10.2298/vsp0202141n pmid:12053466 fatcat:bixkjgu4ubesnerqyp7d3rqroy