Effects of the project-based learning approaches on social skills, academic achievements and problem behaviors of students with mild intellectual disabilityProje tabanlı öğrenme yaklaşımının hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin sosyal becerilerine, akademik başarılarına ve problem davranışlarına olan etkisi

Mustafa Çevik, Özge Çevik
2016 Journal of human sciences  
The aim of this study is to determine effects of the project-based learning approaches on Social Skills, Academic achievements and Problem Behaviors of students studying at 3rd grade primary school with Mild Intellectual Disability (MID) in sciences course. The participants of the research consisted of 10 students in Karamanoğlu Mehmetbey University from the Faculty of Education Integration Unit Pupa in 3rd grade. In the study, pretest-posttest design, one group of pre-trial model, was used. To
more » ... model, was used. To the students at the study, The Social Skills Rating System (SSRS) developed by Gresham and Elliot (1990) pretest - posttest was applied. SSRS, social skills and behavior problems that are considered to be associated with these skills of preschool and elementary school students was developed in order to determine their academic qualifications. In SSRS, there are three separate scales: Social Skill Scale, problem behavior subscale and academic achievement scale. To the students in the study, "I and my environment" topic was tauhgt with Project Based Learning Approach (PBLA) for 3 weeks, and the significance of the scores obtained by applying the scale before and after the course was examined. The data were analyzed by using rank test signed non-parametric Wilcoxon on SPSS 16.0 software. At the end of the study, while there was a significant relationship between the scores of the participants' social skills based on the project-based learning approach, there was no significant correlation between problematic behavior scores. Furthermore there was also a significant difference between the scores of participants' academic competence. As a result, it can be said that the course tauhgt with PBLA improves social skills and academic achievement of students with MID. Despite the decrease in the problematic behavior scores of the students, no significance was observed. ÖzetBu çalışmanın amacı, fen bilimleri dersinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilkokul üçüncü sınıfta öğrenim görmekte olan hafif düzeyde zihinsel engele sahip öğrencilerin sosyal becerilerine, akademik başarılarına ve problem davranışlarına olan etkisini tespit etmektir. Araştırmanın katılımcılarını, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pupa Öğrenci Entegrasyon Birimi'ne gelen hafif düzeyde zihinsel engele sahip 10 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada deneme öncesi modellerden tek grup ön test son test deseni kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilere Gresham ve Elliot (1990) tarafından geliştirilen, Özok ve Sucuoğlu'nun Türkçe'ye uyarladığı Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi (SBDS) öntest–sontest olarak uygulanmıştır. SBDS, okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin sosyal becerileri ve bu becerilerle ilişkili olduğu kabul edilen davranış problemleri ile akademik yeterliliklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Sosyal beceri dereceleme sisteminde üç ayrı ölçek bulunmaktadır: Sosyal beceri ölçeği, problem davranış alt ölçeği ve akademik yeterlilik ölçeği. Çalışmada öğrencilere üçüncü sınıf fen bilimleri dersinin "Ben ve Çevrem" konusu proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile 3 hafta boyunca işlenmiş ders öncesinde ve sonrasında ölçek uygulanarak elde edilen puanlar arasındaki anlamlılığa bakılmıştır. Puanlar SPSS 16.0 programında non-parametrik Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonunda proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile işlenen ders neticesinde katılımcıların sosyal becerilerinin puanlarının arasında anlamlılık bulunurken, problem davranış puanları arasında anlamlılık bulunamamıştır. Ayrıca katılımcıların akademik yeterliliklerine ilişkin puanlarının arasında da anlamlılık görülmüştür. Sonuç olarak proje tabanlı öğrenme yaklaşımın hafif düzeyde zihinsel engele sahip öğrencilerin sosyal becerilerine ve akademik yeterliklerine olumlu katkısının olduğu söylenebilir. Öğrencilerin problem davranış puanlarında ise azalma olmasına rağmen anlamlılık bulunmamıştır.
doi:10.14687/jhs.v13i3.4195 fatcat:zgfo4sn6zvfevb2yaqsatygusm