YAZ SPOR OKULLARINDA BASKETBOL ÇALIŞMALARINA KATILAN GRUPLARIN İKİ AYLIK GELİŞMELERİNİN FİZİKSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

İlkay YAZARER, M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL, Y. Selim AĞAOĞLU, S. Ahmet AĞAOĞLU
2004 Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi  
ÖZET Bu çalışmanın amacı, Tokat ili yaz spor okulu basketbol çalışmalarına katılan ve yaşları 11-15 arasında değişen 25 erkek öğrenci ile bir ilköğretim okulunda okuyan ve bu çalışmalara katılmayan aynı yaş ve sayıdaki erkek öğrenciler arasındaki bazı fiziksel parametreleri karşılaştırmak ve böylece yaz spor okulu basketbol antrenmanlarının çalışmaya katılan çocuklar üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmada, deney grubu ile kontrol grubunun fiziksel parametreleri (boy, ağırlık, nabız,
more » ... ırlık, nabız, esneklik, dikey sıçrama, sağ ve sol el kavrama kuvveti, anaerobik güç, 20 m sprint) ön test ve son test olarak kaydedilmiş, daha sonra bu değerlerde istatistiksel anlamlılık aranmıştır. Deney grubu ile kontrol grubu arasında ve yaş grupları arasındaki parametrelerdeki farklılığı ortaya koymak için tek yönlü varyans analizi (One way Anavo) kullanılmıştır. Verilerin analizinde gruplar arası sağ ve sol el kavrama kuvvetlerinde anlamlılık bulunmuş (p< 0.05), diğer parametrelerde ise bulunamamıştır. Diğer yandan, Yaş grupları (11-12-13-14-15) arasında yapılan değerlendirmede de, yaşlar arasında; boy, vücut ağırlığı, dinlenme nabzı, anaerobik güç, sağ ve sol el kavrama kuvveti değerlerinde anlamlılık görülürken (p< 0.05), esneklik, dikey sıçrama, 20 m sprint değerlerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. ABSTRACT The aim of this study was to determine the differences of the parameters between two groups of the male school students aged 11-15 years, which of the one group participated to the summer basketball course, and by the way to determine the effects of the summer basketball course to the development of the children. Pretest and posttest of experimental and control groups' height, body weight, heart rate, flexibility, vertical jump, right and left hand grip strength, anaerobic power, 20 m. sprint values were measured. Then the statistical significance was searched amongs the group. Statistical analysis of this measurement are made by variance analysis (One-way analysis of variance). For evaluation of result p<0.005 significant differences used. According to the data analysis significant difference was found between experimental and control groups' right and left hand grip strength (p< 0,05). However no significant differences were found in other parameters between groups (p> 0,05). Significant differences were found in height, body weight, rest heart rate, anaerobic power, right and left hand grip strength when analyzed among 11-12-13-14 and 15 years of age (p< 0,05). But there were no significant differences on flexibility, vertical jump and 20 m. sprint speed among these ages. No differences between the parameters were found as expected because of performing the technical exercises mostly instead of the motoric ability exercises in 8 weeks period.
doi:10.1501/sporm_0000000042 fatcat:bafw4sdz4jgcxbdhhftvmqkwpe