Hvad hæmmer hhv. fremmer skolepædagogers samarbejde om stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge i indskolingen? [report]

Christian Christrup Kjeldsen, Niels Rosendal Jensen, Dorthe Brix, Jørn Bjerre, Dorthe Munk, Susanne Dau
2020 unpublished
Denne rapport praesenterer over de følgende sider en undersøgelse af skolepaedagogers samarbejde om staerke faglige faellesskaber for lavt praesterende drenge i indskolingen. Undersøgelsen er gennemført af Danmarks institut for Paedagogik og Uddannelse (DPU) og University College Nordjylland (UCN). Undersøgelsen afrapporteres hermed. Den er struktureret således, at vi begynder med den teoretiske og vidensmaessige kontekst, efterfulgt af to gennemgående perspektiver (drengeproblem og
more » ... øde), der skitseres i kort form. På baggrund heraf gives et ligeledes kort indblik i beskrivelse og dokumentation af skolepaedagogers indsats i de deltagende skoler. Derefter følger et afsnit om dataindsamlingen. Rapportens egentlige substans fremlaegges under overskriften haemmere og fremmere, og eksempler på haemmende hhv. fremmende faktorer vises. Afrundende fremstiller vi en raekke anbefalinger, som yderligere støttes af tidligere rapporter (se afsnit 8). Dog vil vi allerede løfte en flig af sløret: paedagogernes kerneopgave er at arbejde med elevernes sociale relationer og kompetencer gerne under inddragelse af alternative former at laere på og desuden arbejde med elevernes parathed til at laere. I et afsluttende perspektiv koncentreret om kompetencer peger rapporten både ind i skolepaedagogernes daglige virksomhed og ud i paedagoguddannelsen. Forskningsprojektet havde til formål at undersøge skolepaedagogers professionelle bidrag til at øge lavt praesterende drenges deltagelse, laering og udvikling i indskolingen. Projektet bygger på udviklingseksperimenter, hvor skolepaedagoger fokuserer målrettet på at udvikle staerke faglige faellesskaber for lavt praesterende drenge. Projektet fokuserer på to opgavefelter: (1) skolepaedagogernes forberedelse sammen med laereren og (2) skolepaedagogernes bidrag til et forbedret foraeldresamarbejde i forhold til lavt praesterende drenge. Staerke faglige faellesskaber for lavt praesterende drenge fordrer en helhedsorienteret indsats, hvor hovedtesen er, at paedagogprofessionen kan bidrage til at løse den udfordring, skolerne står med i forhold til den udsatte gruppe af lavt praesterende drenge. Staerke faglige faellesskaber bygger for det første på laering som oplevelse af social tryghed, hvorved frygten for at fejle ikke skader laeringslysten. For det andet på positive tilbagemeldinger fra de sociale omgivelser med henblik på at balancere indholdet mellem elevernes kognitive, sociale og emotionelle kompetencer. En sådan fremgangsmåde kraever, at laeringsindholdet praesenteres via multiple repraesentationer. Rapporten er først og fremmest målrettet praktikere, hvilket har praeget rapportens formidlingsstil. De praksisnaere eksempler er taenkt som vaerende anvendelige i skolepaedagogers arbejde. I naeste omgang skal rapporten henvende sig til paedagog-og laereruddannelsen, hvor teksten suppleres med videooptagelser.
doi:10.7146/aul.356 fatcat:mn7mpcbfpjdupnw3ovyd5aely4