‫ﺑ‬ ‫ﺮرﺳﻲ‬ ‫راﺑﻄﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮه‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‬ ‫ﻫﻮش‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ي‬ ‫اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫ﻣﺪارس‬ ‫در‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫وري‬ ‫آذرﺑﺎﻳﺠﺎن‬ ‫ﻏﺮﺑﻲ‬  ‫ﺳﻴ‬ ‫دﻛﺘﺮ‬ ‫ﺣﺴﻴﻨﻲ‬ ‫داوود‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻧﺴﺐ‬ A study of relationship between cultural intelligence and the Shahed schools Principals , productivity in West Azerbaijan province

Seyyed Davood, Hosseini Nassab, M Warya
unpublished
The aim of this research is to investigate the relationship between cultural intelligence and the Shahed school principals , productivity in West Azerbaijan province. The research method was a descriptive correlation. Statistical population of the research includes the principals of the Shahed schools in West Azerbaijan which includes 41 principals. Since the statistical population is limited, so all the population will be considered as sample size. For each manager six teachers were selected.
more » ... o collect the data two forms of questionnaires namely: cultural intelligence and productivity were used. For analyzing the data both descriptive and inferential statistics were used. Findings show that there is significant and positive relationship among cultural intelligence, and its aspects (Meta-cognitive, Cognitive, Motivational, and Behavioral) with productivity of the principals. Other findings indicate that there isn't significant difference between cultural intelligence and productivity of the managers based on their service records, the genders and the level of education.
fatcat:3avlrpxw7vbcjikcy5iwdz6n7u