New approaches to the prognosis of pre-eclampsia in pregnant woman

T. O. Loskutova
2018 Patologìâ  
Нові підходи до прогнозування прееклампсії у вагітних Т. О. Лоскутова ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна Мета роботи -розробка та оцінювання ефективності способу прогнозування розвитку прееклампсії у вагітних за результатами тестування генів тромбофілії, визначення рівнів антитіл до β2 глікопротеїну-1, кількості D-dimer, значення коефіцієнта атерогенності. Матеріали та методи. Здійснили ретроспективне дослідження «випадок -контроль», до якого залучили 156
more » ... го залучили 156 жінок у третьому триместрі вагітності; серед них 112 осіб із прееклампсією (ПЕ) різного ступеня тяжкості та 44 жінки з фізіологічним перебігом вагітності. Прогностична модель ПЕ побудована на результатах визначення генних поліморфізмів (675 4G / 5G у гені РАІ-1, 455 G → A в гені фібриногену β методом ПЛР), даних про кількість антитіл до β2 глікопротеїну-1 (ІФА), концентрації D-dimer (імунотурбодіметричний аналіз), значенні коефіцієнта атерогенності. Результати. Чутливість запропонованої прогностичної моделі становила 82,5 % (95 %, СІ 74,2-88,9 %), специфічність -90,9 % (95 %, СІ 78,3-97,5 %). Модель враховує не тільки внесок кожного прогностичного маркера, але і їхню взаємодію. Апробація прогностичної моделі на групі вагітних (108 жінок у першому триместрі вагітності) показала її високу ефективність: частота ПЕ у групі з прогнозованим низьким ризиком розвитку ПЕ становила 2,5 % проти 57,1 % у групі з прогнозованим високим ризиком (p < 0,05). Висновки. Запропонована модель залежності ймовірності розвитку прееклампсії у вагітних жінок від рівня D-dimer, значення коефіцієнта атерогенності, кількості антитіл до β2 глікопротеїну 1, наявності поліморфізму -455 G → A в гені фібриногену β і -675 4G/5G в гені інгібітора активатора плазміногену 1 типу. У моделі враховується роль у розвитку ПЕ не тільки кожного окремого фактора, але і їхня дія в сукупності. Запропонована модель дає змогу з високою точністю визначити ризики розвитку прееклампсії, починаючи з першого триместру вагітності. Новые подходы к прогнозированию преэклампсии беременных Т. А. Лоскутова Цель работы -разработка и оценка эффективности способа прогнозирования развития преэклампсии у беременных по результатам тестирования генов тромбофилии, определения уровня антител к β2 гликопротеину-1, количества D-dimer, значения коэффициента атерогенности. Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование «случай -контроль», в котором задействованы 156 женщин в третьем триместре беременности; среди них 112 с ПЭ различной степени тяжести и 44 с физиологическим течением беременности. Прогностическая модель ПЭ построена на результатах определения генных полиморфизмов (675 4G/5G в гене ингибитора активатора плазминогена 1 типа, 455 G→A в гене фибриногена β методом ПЦР), данных о количестве антител к β2 гликопротеину-1 (ИФА), концентрации D-dimer (иммунотурбодиметрический анализ), значении коэффициента атерогенности. Результаты. Чувствительность предложенной прогностической модели составила 82,5 % (95 %, CI 74,2-88,9 %), специфичность -90,9% (95 %, CI 78,3-97,5 %). Модель учитывает не только вклад каждого прогностического фактора, но и их взаимодействие. Апробация прогностической модели на группе беременных в первом триместре беременности показала ее высокую эффективность: частота ПЕ в группе с прогнозируемым низким риском развития ПЭ составила 2,5 % против 57,1 % в группе с прогнозируемым высоким риском (p < 0,05). Выводы. Предложена модель зависимости вероятности развития преэклампсии у беременных женщин от уровня D-dimer, значения коэффициента атерогенности, количества антител к β2 гликопротеину-1, наличия полиморфизма -455 G → A в гене фибриногена β и -675 4G / 5G в гене ингибитора активатора плазминогена 1 типа. В модели учитывается роль в развитии ПЭ не только каждого отдельного фактора, но и их взаимное воздействие. Предложенная модель позволяет с большой точностью определить риски развития преэклампсии, начиная с первого триместра беременности. New approaches to the prognosis of pre-eclampsia in pregnant woman T. O. Loskutova Objective -development and evaluation of the effectiveness of the method for predicting pre-eclamapsia in pregnant women by testing thrombophilia genes, measuring the levels of antibodies to β2 glycoprotein-1, D-dimer and coefficient of atherogenicity. Materials and methods.This retrospective, case -control study was conducted on 156 patients who were in third trimester of pregnancy: 112 with PE and 44 healthy normotensive pregnant women. A combined approach to the prognosis of preeclampsia which is based on the level of D-dimer (immunоturbodimetric analysis), the value of the atherogenicity coefficient, the number of antibodies to β2 glycoprotein-1 (ELISA-analysis), the presence of polymorphism 455 G → A in the gene of fibrinogen β and 675 4G/5G in the gene of the plasminogen activator inhibitor type 1 (PCR) was proposed.
doi:10.14739/2310-1237.2018.2.141336 fatcat:zcfsacb3bzal5eftxf7ppisv6a