Preferencje studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie zachowań zdrowotnych

Dagmara Skowrońska, Aleksandra Rychlewska, Zuzanna Walasiewicz, Arkadiusz Wojciechowski, Joanna Jonatowska, Beata Haor
2016 Innowacje w Pielęgniarstwie  
Preferencje studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie zachowań zdrowotnych Preferences of the Nursing Faculty Students in terms of Health Related Behaviour Streszczenie Wstęp. Zachowania zdrowotne determinują styl życia człowieka i w znacznym stopniu wpływają na stan zdrowia. Cel. Celem pracy było poznanie i ocena zachowań zdrowotnych studentów kierunku pielęgniarstwo z uwzględnieniem wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone wśród
more » ... zone wśród studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego a narzędziem badawczym kwestionariusz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ). Wyniki. Respondenci najczęściej deklarowali preferowanie takich zachowań zdrowotnych jak: posiadanie przyjaciół i uregulowanego życia rodzinnego, ograniczanie palenia tytoniu, notowanie telefonów służb pogotowia. Niepokojącą sytuacją jest przeznaczanie zbyt małej ilości czasu na wypoczynek i dążenia do unikania przepracowania przez studentów. Wnioski. Studenci kierunku pielęgniarstwo prezentują dobre postawy i preferencje w zakresie zachowań zdrowotnych. Płeć różnicowała wybrane zachowania zdrowotne badanych. Abstract: Introduction. Health related behaviour determines the style of human life and significantly affects health . Objective. The aim of the research was to investigate and evaluate health behavior patterns of students with consideration of selected socio-demographic preconditions. Material and methods. The research was conducted among Bachelor degree nursing students. The diagnostic survey method was applied, while the Health Behavior Inventory served as a research tool. Results. The respondents most often declared to give preference to such health behaviour as stable family life, social life, restrictions on smoking/the use of tobacco and writing down emergency services phone numbers. Still, the worrying situation is the fact of devoting too little time for resting, and the students' continuous efforts to avoid any overworking. Conclusion. Nursing students have good attitudes and preferences in terms of health related behaviour. It was gender that differentiated respective health related behaviour patterns. Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, studenci, pielęgniarstwo
doi:10.21784/iwp.2016.015 fatcat:emygyww3k5hlzoc4ouvshvc7qm