Koncepcja smart library i jej zastosowanie w integracji usług informacyjnych

Magdalena Wójcik
2019 Przeglad biblioteczny  
Teza/cel: Przedmiotem artykułu jest koncepcja smart library. Celem jest okreś- lenie możliwości zastosowania tej koncepcji do projektowania nowoczesnych, zintegrowanych usług informacyjnych w bibliotekach. Metoda: Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. W oparciu o wyszukiwanie prowadzone w katalogu Biblioteki Narodowej i katalogu WorldCat, bazie abstraktowej LISTA, repozytorium ELIS oraz wybranych bazach wielodziedzinowych przeszukanych za pomocą narzędzia Google Scholar określono
more » ... Scholar określono stan badań nad koncepcją smart library. Pod uwagę wzięto wyłącznie prace opublikowane w języku polskim i angielskim w latach 2010-2018. Wyniki: Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu pozwala stwierdzić, że problematyka smart library nie jest tematem często poruszanym w literaturze bibliotekoznawczej. W opublikowanych dotychczas pracach podkreślano przede wszystkim koncepcyjne i techniczne aspekty wdrażania nowych rozwiązań technologicznych w bibliotekach. Brakuje jednak podobnych rozważań prowadzonych w polskim piśmiennictwie i w odniesieniu do polskich bibliotek. Wnioski: Koncepcja smart library niesie potencjał dla projektowania nowoczesnych, zintegrowanych usług informacyjnych. Wdrożenie koncepcji smart library w polskich bibliotekach wymaga jednak pokonania problemów o charakterze finansowym i organizacyjnym.
doi:10.36702/pb.173 fatcat:h3naskrlmjfppibpc2ykhpjsq4