TASARRUF-YATIRIM VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİNİN ANALİZİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA (1992-2014)

İbrahim HÜSEYNİ, Ömer YALÇINKAYA
2016 Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi  
ÖZ Ülkelerin sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ivmesini yakalayabilmeleri üzerinde yurtiçi tasarruflar ile yurtiçi yatırımlar arasındaki ilişkilerin varlığı/nasıllığı son derece belirleyici bir rol oynamaktadır. Nitekim ekonomik büyüme verimlilik artışlarından bağımsız olarak yatırımlarla gerçekleşmekte, yatırımlar ise ancak tasarruflarla karşılanabilmektedir. Bu noktada, yurtiçi tasarrufların yurtiçi yatırımları karşılama oranının ya da yurtiçi yatırımların yabancı tasarruflara olan
more » ... lara olan bağımlılığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, yurtiçi tasarruflar ile yurtiçi yatırımlar arasındaki ilişkilerin uluslararası arenada BRICS, MINT ve Kırılgan Beşli olarak lanse edilen yükselen piyasa ekonomilerinde Feldstein-Horioka Hipotezi çerçevesinde, 1992-2014 dönemine ait verilerle ve yatay kesit bağımlılığını dikkate alan yeni nesil panel veri analizi metodolojisi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, tanımlanan ülke gruplarında yurtiçi tasarrufların yurtiçi yatırımları karşılama oranlarının, yani sermaye hareketliliğinin derecesinin ülke gruplarına göre önemli ölçüde değiştiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, çalışmada BRICS, MINT ve Kırılgan Beşli ülke grupları üzerinde Feldstein-Horioka Hipotezinin geçerli olmadığı, aksine bu ülkelerde Feldstein-Horioka Paradoksunun nispeten sürmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. ABSTRACT The countries over be able to capture sustainable economic growth acceleration, it is played an extremely decisive role that the presence/nature of the relationship between domestic savings and domestic investments. Indeed, economic growth as regardless of productivity increase has to took placed with investments, the investments simply can be met by savings. At this point, it is required that identification the ratio of domestic savings to meet domestic investments or domestic investments of dependence on foreign savings. In this respect the study, it is aimed that in emerging market economies which are launched as BRICS, MINT and Fragile Five in the international arena, in the frame Feldstein-Horioka Hypothesis, the relationship between domestic savings and domestic investments investigation by using a new generation of panel data analysis methodology which cross-section dependence taking into account and data for the period 1992-2014. As a result of the study, it has been determined that the ratios of domestic savings to meet domestic investments namely the degree of capital mobility according to the country groups significantly is varied. At the same time, in the study it has been concluded that Feldstein-Horioka Hypothesis is not validated on BRICS, MINT and Fragile Five countries groups, conversely Feldstein-Horioka Paradox is relatively continued in these countries.
doi:10.18092/ulikidince.279888 fatcat:yvs2ljmf2vgvfjrxe5c3ori33i