Diagnostyka i ocena trwałości elementów kotła ze stali 16Mo3 pracującego w warunkach pełzania

Adam Ogrodnik, Tomasz Chmielewski
2017 Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review  
Diagnostyka i ocena trwałości elementów kotła ze stali 16Mo3 pracującego w warunkach pełzania Diagnosis and sustainability assessment of boiler components made of 16Mo3 steel operating in creep conditions Streszczenie Artykuł zawiera modelowe obrazy degradacji mikrostruktury stali 16Mo3 pracującej w warunkach pełzania w części ciśnieniowej kotła energetycznego. Dla badanego materiału podano klasy struktury w zależności od stanu jej mikrostruktury w tym również stopnia rozwoju procesów
more » ... procesów wydzieleniowych w powiązaniu ze stopniem wyczerpania. W postaci graficznej przedstawiono odniesienie klas mikrostruktury do stopnia wyczerpania, dokonane na podstawie oceny zmian w strukturze to jest: stopnia rozpadu poszczególnych faz, stopnia rozwoju procesów wydzieleniowych oraz stopnia rozwoju wewnętrznych uszkodzeń. W tabelach zestawiono zaproponowane okresy dopuszczenia do dalszej eksploatacji w zależności od klasy struktury i odpowiadającego jej stopnia wyczerpania Słowa kluczowe: pełzanie; stal energetyczna; trwałość Abstract The article contains the model images of the degradation of 16Mo3 steel microstructure working in creep conditions of pressure zone in the boiler. The material being tested is given class structure according to the state of the microstructure, including: the degree of development of the processes of precipitation in relation to the degree of exhaustion. In graphical form shows the microstructure of a reference class to the degree of exhaustion, made on the basis of changes in the structure of it is: the degree of disintegration of the individual phases and level of precipitation processes and the degree of development of internal damage. The tables summarize the proposed periods of admission to further exploitation depending on the class structure and the corresponding degree of exhaustion
doi:10.26628/ps.v89i2.737 fatcat:clbjmpnqzjek7nlxlgwxofraha