Comparison of Contrast Media and Low-Molecular-Weight Dextran for Frequency-Domain Optical Coherence Tomography

Yuichi Ozaki, Hironori Kitabata, Hiroto Tsujioka, Seiki Hosokawa, Manabu Kashiwagi, Kohei Ishibashi, Kenichi Komukai, Takashi Tanimoto, Yasushi Ino, Shigeho Takarada, Takashi Kubo, Keizo Kimura (+5 others)
2012 Circulation Journal  
doi:10.1253/circj.cj-11-1122 pmid:22301848 fatcat:flrdvi2x2be6xowfq23hmfru6y