MANAGEMENT OF THE CROSS-BORDER COOPERATION IN MEDICAL RESCUE BASED ON THE OWN RESEARCH
Zarządzanie współpracą transgraniczną w ratownictwie medycznym na podstawie badań własnych

Tomasz Smal, Anna Dorobisz
2018 Ekonomiczne Problemy Usług  
Zarządzanie współpracą transgraniczną w ratownictwie medycznym na podstawie badań własnych Kody JEL: H12, H75, I18 Słowa klucze: zarządzanie kryzysowe, ratownictwo medyczne, współpraca transgraniczna Streszczenie. W artykule podjęto tematykę zwianą ze współpracą międzynarodową na płaszczyźnie ratownictwa medycznego w regionie transgranicznym. Przedstawiono system Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce oraz charakterystykę podstawowych aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia. W części
more » ... dnienia. W części badawczej przedstawiono wyniki uzyskane podczas przeprowadzonych badań ankietowych, wywiadów z ekspertami oraz obserwacji własnych. W podsumowaniu ujęto wnioski oraz rekomendacje w zakresie usprawnienia analizowanego systemu w odniesieniu do powiatu zgorzeleckiego.
doi:10.18276/epu.2018.130-17 fatcat:z2sxarer7fafdly4ujpgqbpixa