Sınırların Dokunulmazlığı Prensibi ve Devletlerin Güvenliği

Veli MUSAOĞLU
1998 Journal of Turkish Research Institute  
~llar boyu yalnız Avrupa'da değil, dünyada savaşlar daha önce ~lirlenmiş olan sınırlann değiştirilmesi girişimleri sonucu meydana gelmiştir. 20. YiiZyılda meydana gelen iki. savaş Avrupa'da başlayıp geıegenimizin diğer bölgelerine de yayılmıştır. Dünya savaşlan arasındaki dönemlerde ortak güvenlik sistemleri kurulamanuştır. 1933 yılında Almanya'dafaşizmin iktidara gelmesi sonucu yeni dünya savaşı tehlikesi ortaya çıktı. Bu dönemde, özellikle farklı sosyal sistemlerin mevcut olduğu ortamda SSCB
more » ... lduğu ortamda SSCB ile Batı Devletleri faşist yayılmacılıgından kurtıılmak için ortak bir görüşe varamadılar. 1930'lu yılardan farklı olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan soma güvenliğin sangıannıası meselesi meımun olarak değişti. Banştan yana olanların birliği güçlendi, savaş ihtimali ortadan kalktı. Nükleer silahlann üretimi ve bunun artması, sınırlann değiştirlmesinin mümkün olmadığım ortaya koymamn yamsıra, nükleer savaşım da önlüyor. Her iki tarafın, yeni eski SSCB ile ABD'nin nükleer silaha sahip olması savaşı önledi. Her iki taraf, kitle imha silahlanmn yeni savaşta uygulanmasının pek çok ülkelerin tamamım daha önce görülmeyen dağıntıya maruz koyacağı kanaatinde idi. Dünyadaki en büyük kültür merkezleri harabe olurdu. Böyle bir savaş, ihtilafa katılmayan ülkelerdeki insanlar dahil yüz milyonlarla insanın ölümü ve azabına yol açabilirdi. Büyük bilim adamı, fizik uzmam Anshtan'e üçüncü Dünya Savaşı' mn hangi silahlarla yapılacağı sonılduğıında, bunu bilemediğini, ancak Dördüncü Dünya Savaşı' mn yay ve okla yapılacağına emin olduğunu bildirmişti. Savaştan soma güvenlik için en büyük sorun Almanya'mn Batı ve Dogu'ya bölünmesi oldu. SSCB ile Batı, savaştan sonraki Avrupa'da kendilerine uygun düzen yaratmaya çalışıyorlardı. Batı, Almanya'yı kapitalist modeli üzerinde kalkındırmaya çalışıyordu. SSCB politikasımn temelini ise sosyalist sistemin sımrlanmn genişlendirilmesi oluştıırııyordu. Dogu Almanya, faşizmden kurtardı ancak Sovyetler Birliği tarafındanişgal edildi. Batı Almanya'lı tarih uzmam G. Tonne haklı olarak, Doğu • Azerbaycan Devlet Pedegoji Üniversitesi öretim Gör.
doi:10.14222/turkiyat198 fatcat:azb46tbnfzb6jphiekca3mkfvu