Charakter prawny i rola wieloletniej prognozy finansowej w kontekście rosnącego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

Marika Musmanow, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
2020 Zbliżenia Cywilizacyjne  
Streszczenie: Wieloletńia progńoza fińańsowa miała stańowić ńowoczesńy iństrumeńt w zarządzańiu fińańsami samorządowymi, będąc jedńocześńie dokumeńtem oraz aktem prawńym, który umożliwia wydłużeńie okresu plańowańia oraz stabilizację fińańsową w samorządzie terytorialńym. Celem ńińiejszego artykułu jest wskazańie, jaką rolę spełńia wieloletńia progńoza fińańsowa w końtekście rosńącego zadłużeńia jedńostek samorządu terytorialńego. Jako zalety planowania wieloletniego wymieniono m.in. bardziej
more » ... cjońalńe gospodarowańie środkami publiczńymi, zwiększeńie wiarygodności, przejrzystości oraz przewidywalńości polityki fiskalńej oraz dopasowańie do planowania na szczeblu unijnym. Zadłużeńie w samorządzie stańowi bardzo ważny problem, pońieważ przez wiele lat wskaźńik zadłużeńia w jedńostkach samorządu terytorialńego utrzymywał się ńa bardzo wysokim poziomie. Obok wskazańia roli wieloletniej prognozy finansowej w artykule przedstawiońo rówńież kwestie związańe z uchwalańiem progńozy fińańsowej, jedńocześńie podkreślając rolę regiońalnych izb obrachuńkowych oraz ich wpływ ńa procedurę uchwalańia wieloletńiej progńozy fińańsowej jedńostek samorządu terytorialńego. Słowa kluczowe: wieloletńia progńoza fińańsowa, zadłużeńie jedńostek samorządu terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe Abstract: Long-term projection was to be a modern instrument in management of local government finances, be a document and a legal act at the same time, that allows a financial stability in local authorites. The purpose of this article is to indicate what is the role of long-term financial projection in the context of growing liability of local government units. As advantages of long-term planing the following are listed: more reasonable management of public resources, improving the reliability, clarity and predictability of the fiscal policy or matching it with the one at the EU level. Liability in local government is an especially important problem, because for many years a debt ratio in local government remained at very high level. Apart from indicating the role of long-term projection, the article also discusses the issue of adopting a financial forecast, at the same time, underlining the role of regional chambers of audit and their influence on the long-term projection of local government decision-making process. Keywords: long-term projection, liability of local government units, regional chambers of audit Zeszyty Naukowe Zbliżeńia Cywilizacyjńe XV (4)/2019 rządowego projektu UFP z dńia 20 paz dzierńika 2008 r. (dalej uzasadńieńie do projektu UFP z 2008 r.) 2 , plańowańie wieloletńie uzńawańe jest przez wspo łczesńą ńaukę za ńiezbędńy iństrumeńt ńowoczesńego zarządzańia fińańsami publiczńymi. Występuje ońo takz e w gospodarce fińańsowej Uńii Europejskiej, stąd tez zasadńe jest przyjęcie podobńego systemu w Polsce. W samorządach mamy do czyńieńia z deceńtralizacją władzy publiczńej. Uczestńicząc w sprawowańiu władzy publiczńej, JST wykońują okres lońe zadańia we własńym imieńiu oraz ńa własńą odpowiedzialńos c , co ozńacza, z e wykońują je w oparciu o własńe s rodki. Samorząd terytorialńy musi tak zaplańowac zaro wńo dochody jak i wydatki publiczńe, aby wystarczyły ońe ńa zaspokajańie potrzeb mieszkań co w wspo lńoty bez końieczńos ci zadłuz ańia się, w tym zaciągańia poz yczek czy kredyto w. W sytuacji ńatomiast końieczńos ci posiłkowańia się przychodami zwrotńymi zaplańowac dług oraz koszty obsługi zadłuz eńia wieloletńiego z uwzględńieńiem moz liwos ci fińańsowych JST. Celem ńińiejszego artykułu jest przede wszystkim pro ba odpowiedzi ńa pytańie, jaką rolę spełńia WPF w końteks cie rosńącego zadłuz eńia JST i czy faktyczńie jest to dokumeńt fińańsowy, kto ry pozwala uchrońic się przed ńadmierńym zadłuz ańiem. Wieloletńia progńoza fińańsowa jest dokumeńtem strategiczńym, w kto rym rzetelńe sformułowańie dańych ma ńa celu przede wszystkim tak dopasowac okres lońe wartos ci przyjęte zaro wńo w WPF, jak i w budz ecie JST, z eby były ońe zgodńe w zakresie wyńiku budz etu, a takz e długu JST (art. 229 UFP). Zadłuz eńie w samorządzie stańowi bardzo waz ńy problem, pońiewaz przez wiele lat wskaz ńik zadłuz eńia utrzymywał się ńa bardzo wysokim poziomie w wielu JST. Od 2014 r. fuńkcjońuje w samorządzie terytorialńym ińdywidualńy wskaz ńik -determińujący w istocie mozliwos c zadłuz ańia się JST. Decyduje oń o kształtowańiu się relacji wiel-
doi:10.21784/zc.2019.025 fatcat:vbijdo5vvbcj7ocfof4j7pj64q