YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 1 | 2016 Asumisoikeusjärjestelmän riskienhallinta

Eeva Alho, Valtteri Härmälä, Ja Janne, Kalli Asumisoikeusjärjestelmän, Riskienhallinta Ympäristöministeriö
unpublished
ISBN 978-952-11-4475-2 (PDF) ISSN 1796-170X (verkkoj.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Asumisoikeusjärjestelmä kehitettiin välimuodoksi vuokra-ja omistusasumiselle ja se sisältää elementtejä molemmista hallintamuodoista: asukkaalla on omistus-asumiseen verrattavissa oleva asumisturva, mutta ei omistajan oikeuksia asumis-oikeusyhtiössä. Yhtiö on vastuussa kiinteistöjen taloudesta ja asuntojen kunnos-sapidosta samoin kuin pois muuttavien asukkaiden asumisoikeuden lunastuksista. Järjestelmää on kuvattu myös
more » ... ä on kuvattu myös kynnysrahalliseksi vuokra-asumiseksi. Tässä raportissa selvitetään asumisoikeusasukkaiden ja-yhtiöiden näkemyksiä heidän rooleistaan järjestelmässä sekä järjestelmän riskeistä ja riskien jakautumi-sesta. Asukkaat arvostavat asumisoikeusjärjestelmän asumisturvaa ja asumiskus-tannusten kohtuullisuutta. Asumisoikeusyhtiöt näkevät asukkaan oikeuksien tur-vaamiseen ja sitä sääntelevään lainsäädäntöön liittyvän merkittäviä riskejä, jotka jäykistävät talojen rahoitusta ja peruskorjaamista ja aiheuttavat kuluja. Osapuol-ten välillä on epäluottamusta. Yhtiöiden ja asukkaiden riskien ja roolien tasapai-nottaminen on tärkeää koko järjestelmän toimivuuden ja kilpailukyvyn kannalta.
fatcat:jromgjkkmfbfzbmkgm4cmzup2y