BAKTERİYOFAJ ENKAPSÜLASYONU VE POTANSİYEL UYGULAMALARI
BACTERIOPHAGE ENCAPSULATION AND POTENTIAL APPLICATIONS

Derya Saygılı, Cem Karagözlü
2017 Gıda  
Özet Enkapsülasyon, aktif olan maddenin çevresinde uygun kaplama materyali ile koruyucu bir zar oluflturulmas› temeline dayanmaktad›r. G›da endüstrisinde mikroenkapsülasyon istenen bileflenin d›fl etkenlere karfl› korunmas›, baz› özelliklerinin sürdürülebilmesi, kolay tafl›nmas›, tat ve koku maskeleme, oluflabilecek reaksiyonlar›n önüne geçme gibi amaçlarla kullan›lmas›na ra¤men koruyucu ve tedavi amaçl› fajlar›n enkapsülasyonunun da oldukça etkili bir yöntem olarak uygulanabildi¤i
more » ... ildi¤i bilinmektedir. Bakteriyofajlar 20. yüzy›l›n bafllar›ndan beri bakteriyel enfeksiyonlara karfl› koruma ve tedavi amac›yla kullan›lm›fl ancak artan antibiyotik tüketimi, fajlar›n tedavi amaçl› kullan›m›n›n önüne geçmifltir. En önemli özelli¤i yüksek spesifitesi olan bakteriyofajlar, çiftlik hayvanlar›nda patojen kolonizasyonunun azalt›lmas› (faj tedavisi), çi¤ süt, et ve taze g›dalarda dekontaminasyon (biyokontrol), ekipman yüzeylerinde sanitasyon (biyosanitasyon), haz›r g›dalarda raf ömrü uzatmak (biyoprezervasyon) amac›yla uygulanabilen etkin bir yöntem olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bakteriyofaj enkapsülasyon uygulamalar›nda, fonksiyonel kaplama uygulamalar›ndaki geliflmelere paralel olarak daha uygun maliyetli ve daha uzun süre muhafaza edilebilen mikrokapsül teknolojilerinin gelifltirilmesine ihtiyaç duyulmaktad›r. Anahtar kelimeler: Enkapsülasyon, bakteriyofaj, faj tedavi, biyokontrol, biyosanitasyon, biyoprezervasyon BACTERIOPHAGE ENCAPSULATION AND POTENTIAL APPLICATIONS Abstract Encapsulation is based on forming a protective membrane around the active substance with a suitable coating material. Although microencapsulation is applied for purposes including protection of some components against external factors, preservation of some features, easy handling, flavor and odor masking, prevention of some reactions, it is known that the phage encapsulation can be highly effective for protection and treatment purposes. Since the early 20th century, bacteriophages are used for the prevention and treatment of bacterial infections, however the increase in the consumption of antibiotics has prevented the use of phages for treatment. One of the most important properties of bacteriophages is the high specificity. They are effectively used for the reduction of pathogen colonization in farm animals (phage therapy), decontamination of raw milk, meat and fresh food (biocontrol), sanitation of equipment surfaces (biosanitation), extending the shelf life of prepared foods (biopreservation). There is a need for the development of microcapsule technology which is relatively cost effective and allows longer storage periods in parallel with the developments in functional coating applications.
doi:10.15237/gida.gd16055 fatcat:slogvtsh4nbttpitd55ptlh6mu