A Logistic Chaotic Barnacles Mating Optimizer with Masi Entropy for Color Image Multilevel Thresholding Segmentation

Hongbo Li, Gang Zheng, Kangjian Sun, Zichao Jiang, Yao Li, Heming Jia
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3040177 fatcat:mrmo7kyn5bgzzk4kfko7uaytvm