Yönetim Kültürünün Güvenlik İklimi Üzerine Etkileri: Afyon Mermer Sektöründe Bir Uygulama

Nilüfer Yörük Karakılıç, Nurgül BARIN
2019 İş te Davranış Dergisi  
Objectives: Objectives: Culture is a concept defined as a common shared value. It covers all processes in the business. The culture of each enterprise differs from another business. From an administrative point of view, the organizational culture of the enterprise includes all forms and processes of doing business. Organizational culture with management culture of the enterprise changes the view of the human which is one of the production factors. In the research, an application was made in the
more » ... ion was made in the marble sector of Afyonkarahisar province in order to reveal the effects of the management culture on the safety climate. Together with the organizational culture, managers' perspectives on workers, the link between the management style of the enterprise and the importance payed to the health and safety of the employees is revealed. Methods: In this study, there are two questionnaires used. First questionary is Culture scale, derived from Quinn &Cameron Culture Scale, consisting 16 statement. The second one is Türen's (2014) et al. safety climate scale. Safety climate scale which consisting 14 statement to measure the safety climate. Validity and reliability tests were performed to test the validity of the scales. Data were analyzed by SPSS 16.0 package program and then SPSS confidence analysis and exploratory factor analysis were performed to test the effects of data on each other. Data is processed by AMOS 19 and a Structural Equation Model evaluated which has been represented the structural relationships. Results: The management culture of enterprises is influential on the security climate. Originality: In this research, the management culture as an element affecting the security climate is examined. ÖZ Amaç: Kültür ortak paylaşılan değerler bütünü olarak tanımlanan bir kavram olmakla işletmedeki tüm süreçleri kapsamına almaktadır. Her işletmenin kültürü bir diğer işletmeden farklılık arz eder. Yönetsel açıdan baktığımızda işletmenin sahip olduğu örgüt kültürü tüm iş yapma şekil ve süreçlerini içine almakta ve yönetim kültürüyle beraber üretim faktörlerinden biri olan insan unsuruna bakışı da işletme bazında değiştirmektedir. Araştırmada yönetim kültürünün güvenlik iklimi üzerine etkilerini ortaya koyabilmek için Afyon ili mermer sektöründe bir uygulama yapılmıştır. Örgüt kültürüyle beraber işletmenin işgörene bakış akısı, işletmenin sahip olduğu yönetim tarzıyla işgören sağlığı ve güvenliğine gösterdiği önem arasındaki bağlantı açığa çıkmaktadır. Tasarım/Yöntem: Araştırmada toplumsal yönetim kültürünü ölçmek için 16 ifadeden oluşan Quinn&Cameron Kültür ölçeğinden türetilen anket, güvenlik iklimi için Türen vd. (2014)'nin 14 ifadeden oluşan güvenlik iklimi ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerin yapı geçerliliğini sağlamak için geçerlilik ve güvenilirlik testi yapılmıştır. Veriler SPSS 16,0 paket programına girildikten sonra SPSS de güven analizi ve açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve verilerin birbirine etkilerini belirlemek için AMOS 19 programında yapısal eşitlik modellemesi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar: İşletmelerin yönetim kültürleri güvenlik iklimi üzerine etkilidir. Özgün Değer: Araştırmada güvenlik iklimine etki eden bir unsur olarak yönetim kültürü incelenmiştir. İş'te Davranış Dergisi J o u r n a l o f B e h a v i o r a t W o r k 4 ( 2 ) 2 0 1 9
doi:10.25203/idd.661121 fatcat:yjuh6n4udrbjdphj6k2zigqawa