The Use of Ultrasonic Methods in the Identification of Honey Types

Arkadiusz Ratajski, Ireneusz Białobrzewski, Fabian Dajnowiec, Sławomir Bakier
2010 Technical Sciences  
K e y w o r d s: ultrasound, identification, honey. A b s t r a c t The objective of this study was to determine the correlations between the viscosity and temperature of honey and the velocity of ultrasonic wave propagation, and to investigate the use of ultrasonic methods in the identification of different honey types. Within the analyzed temperature range, a significant correlation was found between ultrasound propagation velocity and the viscosity of honey. The results of this experiment
more » ... gest that the velocity of ultrasonic wave propagation measured at a temperature of 25 o C may be a factor discriminating between different types of honey. WYKORZYSTANIE METOD ULTRADŹWIĘKOWYCH DO IDENTYFIKACJI RODZAJU MIODU S ł o w a k l u c z o w e: ultradźwięki, identyfikacja, miód. A b s t r a k t Celem pracy było określenie zależności między lepkością miodu i temperaturą a prędkością propagacji fali ultradźwiękowej oraz zbadanie możliwości identyfikacji rodzaju miodu z wykorzystaniem metod ultradźwiękowych. W badanym zakresie zmian temperatury stwierdzono istnienie zależności między prędkością propagacji fali ultradźwiękowej a lepkością miodu. Przeprowadzone badania pozwalają przypuszczać, że wartości prędkości propagacji fali ultradźwiękowej zmierzone w temperaturze 25 o C mogą być czynnikiem dyskryminującym badane rodzaje miodu. Symbols: A -constant B -activation energy [kJ mol -1 ] R -gas constant R = 8.314 J mol -1 K -1 T -temperature [K] V -velocity of ultrasonic wave propagation [m s -1 ] s -distance between heads [m] t -ultrasonic wave passage time [s] GE -global approximation error [%] Ve -empirical value Vm -modeled value τ -shear stress [Pa] γ -shear rate [s -1 ] μ -apparent viscosity [Pa s] The Use of Ultrasonic Methods...
doi:10.2478/v10022-010-0003-x fatcat:eaezdvhg4fcrracnr3656stpxu