and Technology, Kraków VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, Akademia Górniczo-Hutnicza

Jaros³aw Kozaczka
2005 Wydzia³ In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki; kozaczka@agh.edu MECHANICS   unpublished
TO THE ENERGY CONCEPT In the contribution three main standpoints to the energy concept definition have been presented. Besides the skeptical one, two important ways of defining energy can be distinguished: the one specific for physicists, and the second for thermodynamicians. For the first group the kind of the work, which appears in the energy concept definition , is fully trivial, but for the second group it is of the decisive importance. In the contribution the second standpoint will be
more » ... ated, in particular the need of taking into account the quality of particular energy kinds, e.g. of the work, as an energy interaction. Every energy and energy interaction consists of its exergy and anergy. And just the exergy, which describes not only quantity, but also the energy quality, is the main parameter for the power engineer, and hence should be taken into account in thermodynamic analyses. That is why every energy concept definition, which does not take account of the work quality, is not motivated in the thermodynamics at all. Keywords: concept of energy, exergy, anergy PRZYCZYNEK DO POJÊCIA ENERGII W pracy przedstawiono trzy podstawowe stanowiska dotycz¹ce definicji pojêcia energii. Oprócz podejœcia scep-tycznego, mo¿na rozró¿niae dwa zasadnicze sposoby definiowania energii: sposób charakterystyczny dla fizyków oraz charakterystyczny dla termodynamików. Dla tych pierwszych rodzaj pracy, definiuj¹cej energiê, jest zupe³nie obojêtny, dla drugich natomiast ma to znaczenie pierwszorzêdne. W artykule uzasadnia siê to ostatnie podejœcie, a w szczególnoœci koniecznoœae uwzglêdniania jakoœci poszczególnych energii, na przyk³ad pracy, jako energii prze-kazywanej pomiêdzy uk³adami. Ka¿da energia lub oddzia³ywanie energetyczne sk³ada siê z egzergii oraz anergii. W³aœnie egzergia, która ujmuje nie tylko iloœae, ale tak¿e jakoœae energii, jest podstawow¹ wielkoœci¹ dla energety-ka, a tym samym powinna byae uwzglêdniana w analizach termodynamicznych. Nie jest zatem w termodynamice uzasadniona definicja energii pomijaj¹ca jakoœae pracy. S³owa kluczowe: pojêcie energii, egzergia, anergia EINLEITUNG
fatcat:2gzq4gxmvfcbdookwtxbxdblau