Evolutionary anti-realism in ethics

Igor Zivancevic
2017 Theoria Beograd  
Igor Živančević EVOLUCIONI ANTIREALIZAM U ETICI 1 APSTRAKT: U ovom radu razmatram dve grupe evolucionih argumenta protiv moralnog realizma. Ovi argumenti imaju prethodnike u Mekijevoj Teoriji greške i Harmanovom izazovu, tj. eksplanatornoj irelevanciji moralnih činjenica. Prvi argument je metafizički i nazvao sam ga argument filogenetske kontingencije. Jednostavno rečeno, ovaj argument tvrdi sledeće: da je naša evoluciona prošlost bila drugačija, onda bi naša moralna sposobnost, moralni pojmovi
more » ... st, moralni pojmovi i moralna verovanja bili drugačiji. Drugi argument je epistemološki i zasnovan je na Nozikovoj koncepciji osetljivosti i sigurnom praćenju istine. Ovim argumentom se tvrdi da moralna sposobnost nije selektovana za praćenje moralnih istina i da moralna verovanja nisu osetljiva na istinu. Konačno, pokazaću na koji način samoobmanjivanje, koje je po definiciji proces koji ne prati istinu, može da pruži dodatni oslonac i pomogne boljoj artikulaciji navedenih argumenata. KLJUČNE REČI: evolucija, moralna sposobnost, moralni realizam, evolucioni antirealizam, samoobmanjivanje U literaturi koja se bavi evolucionim antirealizmom u etici moguće je pronaći dve grupe podrivajućih (eng. debunking) argumenata. Jedna je prevashodno metafizička i oslanja se na evolucionu koncepciju filogenetske kontingencije koju nalazimo još kod Darvina (Charles Darwin). Takvu vrstu argumenta predlažu Rus (Michael Ruse) i Vilson (E. O. Wilson). Mada Rusov i Vilsonov argument filogenetske kontingencije kombinuje metafizičke i epistemološke elemente, on je prevashodno metafizički. Koncepcija filogenetske kontingencije se odnosi na činjenicu da evolucioni proces nije usmeren ka određenom fiksiranom cilju i da se moglo dogoditi da pod određenim drugačijim uslovima u evolucionoj istoriji, ljudi evoluiraju na drugačiji način, tako da njihova moralna sposobnosti, moralni pojmovi i moralna verovanja budu potpuno drugačija od aktualnih. 2
doi:10.2298/theo1702046z fatcat:63kmm5mwnzbvflujtqq3dcqm5q