Comparison of Torsional Resistance of Reciproc, WaveOne and One Shape Nickel-Titanium Instruments
Reciproc,WaveOne ve One Shape Nikel-Titanyum Tek Eğe Sistemlerinin Torsiyonel Dirençlerinin Karşılaştırılması

Güzide Pelin SEZGİN, Mustafa GÜNDOĞAR
2019 Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences  
ÖZET Amaç: Bu çalışmada Reciproc ® , WaveOne™ ve OneShape ® nikel-titanyum (NiTi) eğelerinin torsiyonel dirençlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 20 adet Reciproc R25 (25/,08), 20 adet WaveOne Primary (25/,08) ve 20 adet One Shape (25/,06) eğesi dâhil edildi. Eğelere ISO 3630-1 şartnamesine uygun olarak torsiyon testi uygulandı. Eğelerin apikal 3 mm'lik kısımları sabitlendi ve eğelerin şaftı, eğeler kırılıncaya kadar 2 rpm hız değeri ile döndürüldü. Eğelerin
more » ... dürüldü. Eğelerin kırılması için gereken en fazla yük miktarı ve eğelerin kırılıncaya kadar yaptığı açılar kayıt edildi. Eğelerde oluşan kırık tipinin belirlenmesi için 6 eğenin kırık yüzeyleri (n:2 her grup için) taramalı elektron mikroskopu ile incelendi. Elde edilen veriler SPSS 21,0 (IBM-SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) programı kullanılarak, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile istatistiksel olarak değerlendirildi. İstatistiksel önem seviyesi %5 olarak ayarlandı (p<0,05). Bulgular: Torsiyona karşı en yüksek direnç Reciproc grubunda görülürken, en az direnç ise One Shape grubunda görülmüştür (p<0,05). WaveOne grubu, One Shape grubundan daha yüksek torsiyon direnci göstermiştir (p<0,05). Eğelerin kırılıncaya kadar yaptığı açı miktarları göz önüne alındığında, One Shape eğesi, Reciproc ve WaveOne eğelerinden daha fazla açı yaparak kırılmıştır (p<0,05). Reciproc ve WaveOne eğeleri arasında kırılma açıları bakımından istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Çalışmanın sınırları dâhilinde Reciproc NiTi tek eğe sistemi test edilen diğer WaveOne ve One Shape eğelerinden daha yüksek torsiyonel direnç göstermiştir.
doi:10.5336/dentalsci.2019-66077 fatcat:pbdvpo7xnvgf5gsg5aj7y5uaoe