Kaliforniya Tavşanının (Oryctolagus cuniculus) Farklı Üreme Dönemlerinde Uterustaki Histolojik ve İmmunolojik Değişiklikler
Histological and Immunological Changes in Uterus During the Different Reproductive Stages at Californian Rabbit (Oryctolagus cuniculus)

Valentina MILANOVIC, Anita RADOVANOVIC, Sasa VASILIJIC, Verica MRVIC, Bozidar MILOSEVIC
2016 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Citation of This Article Milanovic V, Radovanovic A, Vasilijic S, Mrvic V, Milosevic B: Histological and immunological changes in uterus during the different reproductive stages at Californian rabbit (Oryctolagus cuniculus). Abstract Rabbit is the third most commonly used animal model in different fields of scientific research, such as reproductive biology, fertility and embryo transfer studies, and immunology. This animal species, often used in antibodies production, has minority of scientific
more » ... ority of scientific records about the immunological status of its reproductive organs. The aim of this study was to find histological and immunological changes in rabbit female reproductive tract during different reproductive stages. The study was carried out on female rabbits, divided in three groups, according to the following stages of reproductive cycle: Estrous, ovulation and pregnancy. Histological and immunohistochemical stains for T-and B-cells were performed on tissue samples of cornu uteri and cervix. T lymphocytes were predominant in all anatomical parts of the uterus, in all stages of the cycle. The highest number of those cells was recorded at estrous, while the lowest was recorded at pregnancy. Cervix expressed more immunological activity than cornu uteri. The distribution and the number of immune positive cells in the rabbit female reproductive tract depend on its hormonal status. Özet Tavşan; üreme biyolojisi, üretkenlik ve embriyo transferi çalışmaları ve immünoloji gibi farklı alanlardaki bilimsel çalışmalarda en sıklıkla kullanılan hayvan modelleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Antikor üretiminde kullanılan bu hayvanların üreme organlarının immünolojik durumu hakkındaki raporlar oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı farklı üreme devrelerinde bulunan dişi tavşanların üreme organlarında şekillenen histolojik ve immünolojik değişiklikleri belirlemektir. Dişi tavşanlar östrus, ovulasyon ve gebelik olmak üzere üç gruba ayrıldı. Cornu uteri ve serviks dokularında histolojik incelemeler ile T ve B-hücreleri için immunohistokimyasal boyamalar yapıldı. T lenfositler uterusun tüm anatomik bölümlerinde ve tüm dönemlerde baskın hücre olarak belirlendi. Bu hücreler en yüksek oranda östrusta ve en düşük gebelikte tespit edildi. Servikste cornu uteriden daha fazla immünolojik aktivite belirlendi. Immun pozitif hücrelerin dağılım ve sayısının dişi tavşanların üreme organlarında hormon durumu ile ilişkili olduğu sonucuna varıldı.
doi:10.9775/kvfd.2016.16008 fatcat:bgpnu4xxazev7l7wzh4fvrpos4