The Age of Karst Relief in West Slovenia

Andrej Mihevc
2007 Acta Carsologica  
Izvleček UDK 551. 435.8 (497.4 Kras) Andrej Mihevc: Starost kraškega reliefa v zahodni Sloveniji Starost krasa lahko določimo s trenutkom, ko so bile kraške kamnine dvignjene iz morja. Drugi način opredelitve starosti krasa je z datiranjem reliefnih oblik ali skupin reliefnih oblik. Planoto Kras sestavlja vrsta zelo različnih reliefnih oblik, ki so nastale v različnem času, vendar so se zaradi posebnosti razvoja krasa ohranile in sobivajo v sedanjem reliefu. Na planoti, ki se počasi dviguje se
more » ... počasi dviguje se hidrološke cone in kraško površje pomikajo navzdol. Vodotoki s strani so prenehali dotekati na kras in nekdanje v višini talne vode nastalo uravnano površje so razčlenile številne vrtače. Na robu krasa so vrezane slepe doline, nekatere od njih kažejo sledove tudi recentnih tektonskih premikov. Zniževanje reliefa zaradi korozije je razgalilo jame, ki so se oblikovale globoko pod površjem in ustvarilo brezstrope jame, ki so postale del današnje topografije površja. Z morfološko primerjavo brezstropih jam, slepih dolin in uravnav in datiranjem sedimentov ter upoštevanjem starosti tektonskih faz lahko rekonstruiramo razvoj reliefa in ocenimo starost kraške pokrajine. Abstract UDC 551.435.8 (497.4 Kras) Andrej Mihevc: The age of Karst relief in west Slovenia The age of a karst can be defined as the time when the karst rocks were uplifted out of the sea. The other view of the age of karst is to define the age of certain karst features or assemblages of karst features. On the Kras plateau there is a variety of forms that were formed at quite different times, but due to karst evolution, they coexist in today's relief. On the plateau, that is slowly rising, the hydrological zones in karst surface are moving downwards. Streams from the side ceased to flow on the karst and former leveled surface that was formed in conditions of high ground water is dissected by numerous dolines. Blind valleys are incised at the side and some of them show the influence of recent tectonics. The lowering of relief by corrosion exposes caves that have formed deep beneath the surface and creates unroofed caves that become a part of the surface topography. From the morphological comparison of the unroofed caves, blind valleys and levelled surfaces and by dating of the sediment and considering the age of tectonic phases we can reconstruct the evolution and estimate the age of the karst landscape.
doi:10.3986/ac.v36i1.206 fatcat:pidzc5wyabg4fo4zrnorljkh2i