Prevalence and co morbidity of adult ADHD in psychiatric outpatient admissions

Sahut Duran, Nurhan Fistikci, Ali Keyvan, Mustafa Bilici, Mecit Caliskan
2014 Turk Psikiyatri Dergisi  
ÖZET Amaç: Bu çalışmada, genel psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaygınlığının belirlenmesi, DEHB'ye eşlik eden psikiyatrik tanıların araştırılması ve DEHB tanısı alan erişkinlerin eş tanı ve sosyodemografik açıdan DEHB olmayan hastalarla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, 3 ay sürede ilk kez başvuran hastalar ardışık olarak erişkin DEHB yönünden değerlendirilmiştir. Hastalara Wender-Utah Derecelendirme Ölçeği,
more » ... n DEB/DEHB Değerlendirme Envanteri, Eksen I ve II Bozukluklar için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID), Sosyodemografik Form, Belirti Tarama Listesi-90R ve Beck Depresyon Envanteri verilmiştir. Bulgular: Çalışma grubunu 246 hasta oluşturmuştur. Bu hastalardan DEHB tanısı alan 39 kişinin 25'i kadın (%64,1), 14'ü erkek (%35,9) ve yaş ortalamaları 27,38±8,3 idi. DEHB'nin erişkin psikiyatri polikliniğindeki yaygınlığı %15,9 olarak bulunmuştur. DEHB olan erişkinlerin genelde eş-tanı problemleri ile başvurduğu saptanmıştır. Major depresyon %43, yaygın anksiyete bozukluğu %23, obsesif kompulsif bozukluk %17 ile en sık eş-tanılar olmuştur. Bazı psikiyatrik sorunlar; alkol kötüye kullanımı (%58,9), intihar girişimi (%38,5) DEHB olan hastalarda yüksek oranda saptanmıştır. Sonuç: Erişkin psikiyatri kliniklerine başvuran hastalarda DEHB´nin önemli bir eş tanı olduğunu, ciddi ruhsal sorunlara neden olabileceğini veya var olan ruhsal hastalıkları karmaşıklaştırabileceği söylenebilir. Anahtar Sözcükler: DEHB, eş-tanı, yaygınlık SUMMARY ADHD in Adult Psychiatric Outpatients: Prevalence and Comorbidity Aim: This study aimed to investigate the prevalence of attentiondeficit/hyperactivity disorder (ADHD) in adult psychiatric outpatients. Moreover, comorbid psychiatric diagnoses in adults with ADHD were determined. Patients with and without ADHD were compared regarding DSM Axis I-II comorbidity and sociodemographic characteristics. Materials and Methods: The study included patients that presented for the first time to a psychiatric outpatient clinic during a 3-month period and were evaluated for adult ADHD. A sociodemographic form, Wender Utah Rating Scale, Turgay's Adult ADD/ADHD Evaluation Scale, Structured Clinical Interview I and II, Symptom Check List-90-R, and Beck Depression Inventory were administered. Results: The study included 246 patients. Among the 39 patients diagnosed with ADHD, 25 were female (64.1%) and 14 were male (35.9%), and the mean age was 27.38 ± 8.3 years. The prevalence of ADHD in adult psychiatric patients was 15.9%. Adults with ADHD usually presented due to comorbid psychiatric problems; major depression (43%), generalized anxiety disorder (23%), and obsessivecompulsive disorder (17%) were the most common comorbid diagnoses. Substance abuse (58.9%) and attempted suicide (38.5%) were among the most prevalent psychiatric problems. Conclusion: The present findings show that ADHD is an important comorbidity in adult patients that present to psychiatric clinics, and may cause serious mental health problems or complicate mental illness.
doi:10.5080/u7255 fatcat:ennkuf5kave7vlikejgl3k362q