Fundusze strukturalne w rozwoju lokalnym. Podstawowe problemy na przykładzie miasta Zamość

Tomasz Kossowski, Bogusław Klimczuk
2012 Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy  
Fundusze strukturalne są jednym z istotniejszych źródeł finansowania rozwoju lokalnego. Ich wykorzystanie wiąże się jednak z koniecznością pokonania szeregu problemów i trudności. Podmioty, które pozyskały wiedzę i umiejętności tworzenia i zarządzania projektami są w stanie efektywnie wykorzystywać środki zagraniczne w kreowaniu inwestycji. Miasto Zamość od roku 2004 do chwili obecnej zrealizowało lub realizuje inwestycje ze wsparciem zewnętrznym na łączną kwotę 391,8 mln zł z czego 268,9 mln
more » ... pochodzi ze środków zewnętrznych Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. mechanizmu norweskiego) oraz budżetu państwa. Optymalizacja zadłużenia oraz zastosowanie innowacyjnych źródeł finansowania wkładu własnego pozwalają utrzymać miastu Zamość potencjalne możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na kolejne projekty. Miasto Zamość jest także dobrym przykładem dywersyfikacji źródeł finansowania inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego (jst). Wykorzystanie funduszy strukturalnych w finansowaniu rozwoju lokalnego wiąże się z koniecznością pokonania wielu trudności. Do najważniejszych problemów należą: procedury środowiskowe, prawa własności, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dokumentacja projektowa, niespójność dokumentacji z dyrektywami Unii Europejskiej, brak prawidłowych specyfikacji zamówienia, trudności w opracowaniu kosztorysów, wydłużające się procedury zamówień publicznych oraz procedury rozliczeń.
doi:10.56583/br.1270 fatcat:vb46awsojrdajaseau6mpivqo4