Methodological and Practical Problems of Real Option Valuations

Paweł Mielcarz Paweł Mielcarz
2007 Współczesna Ekonomia  
Metodologiczne i aplikacyjne problemy wyceny opcji realnych za pomoc¹ algorytmów wyceny opcji finansowych Streszczenie Prezentowany artyku≥ omawia problem zastosowania teorii wyceny opcji finansowych do procesÛw wyceny opcji realnych. Pierwsza czeúÊ artyku≥u przedstawia metodologiczne za≥oøenia wyceny opcji finansowych. Daje ona podstawÍ do identyfikacji problemÛw zwiπzanych z aplikacjπ metodologii wyceny opcji finansowych do wyceny opcji realnych, a takøe zwraca uwagÍ na g≥Ûwne ograniczenie
more » ... wne ograniczenie wynikajπce z braku instrumentu wycenianego przez rynek, ktÛry mÛg≥by pos≥uøyÊ do stworzenia portfela replikujπcego przep≥ywy z wycenianej opcji realnej. W drugiej czÍúci artyku≥u przedstawiono dorobek praktyki i teorii w zakresie rozwiπzania problemÛw metodologicznych zwiπzanych z brakiem w procesie wyceny opcji realnych instrumentÛw wycenianych przez rynek i mogπcych pos≥uøyÊ do budowy portfela replikujπcego przep≥ywy z opcji. Analiza dorobku w tym zakresie wskazuje, øe metodologia zaprzeczenia aktywa rynkowego (Market Asset Declaimer) rozwiπzuje czÍúÊ problemÛw, na jakie natrafia w tym zakresie praktyka. Ostatnia czÍúÊ ar-tyku≥u omawia zagadnienia aplikacji rÛønych narzÍdzi wyceny opcji finansowych do procesÛw wyceny opcji realnych. Przeprowadzona analiza wskazuje, øe metodologia drzew dwumodalnych jest od innych narzÍdzi lepiej dostosowana do wdraøania koncepcji opcji realnych do procesÛw decyzyjnych przedsiÍbiorstw. Wprowadzenie Metodologia wyceny opcji realnych, wzorowana na narzÍdziach wyceny opcji finansowych, stanowi uzupe≥nienie standardowej analizy zdyskontowanych przep≥ywÛw pieniÍønych. L. Trigeorgis, przedstawiajπc dorobek literatury przed-
doi:10.5709/ce.1897-9254.o7 fatcat:zyoxur76ubbnbgg4siewqtrgqy