INVESTIGATION OF THE RELATION BETWEEN JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES IN BANKING SECTOR
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNLERİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ÇAĞRI İZCİ, EDİP ÖRÜCÜ, SERAY SÜREN
2015 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
ÖZ Bu çalışmanın amacı, banka çalışanlarının iş tatminleri ile örgütsel bağlılıklarının birbirleriyle olan ilişkisinin sorgulanması ve bu çalışanların statülerine göre iş tatminlerinin ve örgütsel bağlılıklarının farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılmasıdır. Bu gaye ile gerçekleştirilen literatür araştırması sonucunda, 5'li Likert ölçeği esasına göre oluşturulan anketlerde yer alan iş tatmini ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeği güvenilirlik analizine tabi tutulmuş ve saptanan veriler analiz
more » ... an veriler analiz edilerek çeşitli değerlendirmelerde bulunulmuştur. Araştırma, HSBC Bank A.Ş. (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), TEB (Türkiye Ekonomi Bankası) ve Türkiye İş Bankası'ndaki 111 çalışandan elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen veriler ANOVA ve korelasyon analizlerine tabi tutulmuştur. Araştırma neticesinde banka çalışanlarının iş tatmini ile örgütsel bağlılıkları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmış, aynı zamanda banka çalışanlarının statülerine göre iş tatminleri ve örgütsel bağlılıklarının farklılaştığı görülmüştür. ABSTRACT The aim of this study is that the relationship is inquired between job satisfaction and organizational commitment of bank workers. Also, it is seeked in study how bank workers' job satisfaction and organizational commitment are effected by their position. . In this context; result of the literature research, job satisfaction scale and organizational commitment scale which are in survey forms was enforced reliability analysis. After the obtaining datas are analyzed, various evaluations were performed. The study is actualized with obtained datas from 111 workers in HSBC Bank (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), TEB (Turkish Economy Bank) and Isbank. Datas which are obtained result of the research were subjected to ANOVA and correlation analysis. As a result of the research a medium, positive and significant relation was determined between job satisfaction and organizational commitment of bank workers. At the same time, it was seen that a difference between job satisfaction and organizational commitment of bank workers according to their position.
doi:10.5578/jeas.9788 fatcat:vx7tpiivcffhtei6gcpn4rqbp4