PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF HUMAN AS A PHENOMENON OF MODERN PSYCHOLOGY

Halyna Chuyko, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Yan Chaplak, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2018 Tehnologìï rozvitku ìntelektu  
doi:10.31108/3.2019.2.8.6 fatcat:t4fpsf34qfgbdoyiymyo6zhpaq