DUYGUSAL SATIŞ VAADİ (ESP): DUYGU ÇEKİCİLİĞİNİN MARKA İTİBARINA ETKİSİ

Mezra Değer
2019 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi  
ÖZ Markalar arasındaki rekabetin artması sonucunda markalarla ilgili farkındalık oluşturabilmek ve tüketicinin zihninde yer edinebilmek için markalar farklı reklam çekiciliklerini kullanılmaktadırlar. Bu reklam çekiciliklerinden biri de duygusal reklam çekiciliğidir. Reklamlarda duygusal çekicilikler kullanılarak tüketicilerin his dünyalarına etki edip onlarda istenilen yönde davranış değişikliği yaratmak istenilmektedir. Ayrıca marka ile tüketici arasında duygusal bir bağ oluşturup marka
more » ... uşturup marka sadakati yaratmaya çalışılmaktadır. Markalar duygusal satış vaadini kullanarak marka itibarını artırmak ve böylece marka değerini geliştirmek istemektedirler. Bu çalışmanın amacı çekicilik unsurlarından olan duygusal satış vaadinin (esp) marka itibarına etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma yöntemi kullanılarak anket (survey) tekniğinden yararlanılmış ve elde edilen veriler, frekans, faktör, regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucuna göre, duygu çekiciliğinin kullanılması marka itibarını etkilemektedir. ABSTRACT As a result of increasing competition among brands, brands use different advertising appeal in order to raise awareness about brands and to be in the minds of consumers. One of these ad appeal is emotional ad appeal. By using emotional appeal in advertisements, it is desired to influence the feelings of consumers and create behavior changes in the desired direction. In addition, by creating an emotional connection between the brand and the consumer, brand loyalty is tried to be created. Brands want to develop their brand reputation to increase brand values by using the promise of emotional sales. The aim of this study is to determine whether the promise of
doi:10.19145/e-gifder.584158 fatcat:teapvnghhfaqfdksn4ek24mhna