Rifâî'den Oscar Wilde'a Gül ve Bülbül

Nilüfer TANÇ
2009 Journal of Turkish Research Institute  
İçmek ister bülbülüň úanın meger bir reng ile Gül budaàınıň mìzÀcına gire úurtara ãu" Fuzûlî ÖZ İnsan beyninin dinamiği çağrışımlardır. "Gül-bülbül", zihinlerde uyandırdığı sonsuz çağrışımlarla asırlardır tüm dünya edebiyatlarında var olmuştur. Bu çalışmada, Rifâî'nin Bülbül-nâme'siyle Oscar Wilde'ın Bülbül ile Gül (The Nightingale and the Rose) hikâyesi metinlerarasılık (intertextuality) bağlamında karşılaştırılarak ortaklık, benzerlik ve farklılıkları tespit edilmiş, böylece insanlık âleminin
more » ... e insanlık âleminin ortak konusu olan "gülbülbül" ün farklı çağ, coğrafya ve kültürler içinde kazandığı yeni "okuma biçimleri" ortaya konmaya çalışılmıştır. Bunun için kronolojik sıra takip edilerek önce Rifâî'nin Bülbül-nâmesi tanıtılmış, daha sonra Oscar Wilde'ın hikâyesinin Batı edebiyatında gül sembollü eserler arasındaki yeri tespit edilerek incelenmiş ve iki eser karşılaştırılmıştır. ABSTRACT The dynamics of the human brain are associations. Nightingale and rose have existed in all world literature for ages with the infinite associations which are brought to mind. In this study the partnerships, similarities and differences are identified comparing Rifâî's Bülbül-nâme and Oscar Wilde's tale of The Nightingale and the Rose in the context of intertextuality; thus it is possible to present "new reading styles", gained in different ages, places and cultures of nightingale and rose, which is a common topic of all humanity. To do that a chronological way is followed and Rifai's Bülbülnâme is introduced first, and then the place of Oscar Wilde's tale among the works with rose symbol in western literature is found and both works are compared.
doi:10.14222/turkiyat916 fatcat:hhhiacczzjgizehcqhx34vc5fi