Construction projects of the architect Nikola Dobrović in Prague (1922-1933)
Graditeljska delatnost arhitekte Nikole Dobrovića u Pragu (1922-1933)

Ivan Marković, Milan Milovanović
2018 Kultura  
Са же так: По че ци гра ди тељ ске ак тив но сти ар хи тек те Ни ко ле До бро ви ћа мо гу се и мо ра ју по сма тра ти као ин те грал ни део ком плет ног гра ди тељ ског опу са овог ју го сло вен ског ар хи тек те. Због то га је нај ра ни ји или "пра шки пе ри од" од је дин стве ног исто ри о граф ског зна ча ја за про у ча ва ње свих син таг ми у бу ду ћем До бро ви ће вом ра ду ко је су еми то ва ле не дво сми сле не по ру ке ра ног пу ри стич ког об ли ко ва ња про сто ра, екс тен зив не есте
more » ... екс тен зив не есте ти ке фа сад них плат на и екс пре си о ни стич ких мо ме на та у об ли ко ва њу спе ци фич ног гра ди тељ ског реч ни ка. Не пот пу но ис тра же но гра ди тељ ско де ло ва ње ар хи тек те До бро ви ћа не по сред но на кон окон ча ња сту ди ја у Пра гу и спе ци ја ли за ци је у Па ри зу нам от кри ва ју до да нас ма ње по зна ти ар хив ски до ку мен ти и ре ла тив но про у че на тех нич ка гра ђа из пе ри о да од 1922. до 1933. го ди не. Ин ди ка тив но је да су у на ве де ном пе ри о ду До бро ви ће ва нај зна чај ни ја гра ди тељ ска оства ре ња из ње го ве ра не фа зе умет нич ког ства ра ла штва, по пут: Ју го словен ског до ма кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа , до да нас иза зи ва ла не под во је ну па жњу струч не и на уч не ка ко до ма ће та ко и ино стра не, на ро чи то че шке са вре ме не ис то и ри о граф ске ми сли. У кон тек сту про у ча ва ња истог пе ри о да на ме ћу се још увек отво ре на пи та ња ре ша ва ња ау то ри за ци је и ин те нзи те та про фе си о нал ног уче шћа у про јек то ва њу и ре а ли за ци ји још не ко ли ко обје ка та у окви ру са ни тет ског ком плек са Ма са ри ко вих до мо ва у Кр чу по ред Пра га о че му је и До бро вић сво је време но ко мен та ри сао. Кључ нере чи: ар хи тек ту ра, Праг, Ни ко ла До бро вић, Бе о град ИВАН Р. МАРКОВИЋ и МИЛАН П. МИЛОВАНОВИЋ
doi:10.5937/kultura1859141m fatcat:5laiynej2japholbhytappzzza