Τυπολογική ανάλυση οδικού δικτύου αστικών περιοχών βασισμένη σε χωροχρονικά πρότυπα κυλοφοριακού φόρτου: Εφαρμογή στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας [article]

Alexandros V. Ziogas, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens, Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος
2011
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός ενός μεθοδολογικού πλαισίου ανάλυσης και ερμηνείας των χωρο-χρονικών προτύπων κυκλοφοριακού φόρτου. Η προτεινόμενη προσέγγιση εφαρμόστηκε στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του ήμου Αθηναίων. Η συνεχής παρουσία του φόρτου σε συγκεκριμένα οδικά τμήματα της περιοχής μελέτης για το χρονικό πλαίσιο αναφοράς ανέδειξε την ύπαρξη μιας ιδιαίτερης τυπολογίας ως αποτέλεσμα επίδρασης χώρο- χρονικών παραγόντων. Οι χρονικοί παράγοντες
more » ... ούν στην αλληλουχία της εμφάνισης του φόρτου σε έξι διαστήματα ανά ημέρα (Παρασκευή έως ευτέρα), ενώ οι χωρικοί παράγοντες στην επιλογή τεσσάρων βασικών λειτουργών παροχής υπηρεσιών και δραστηριοτήτων αναψυχής. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η συμβολή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ώστε να προσδιοριστούν οι βασικές έννοιες του φόρτου, και να εφαρμοστούν συνδυαστικά μέθοδοι από χωρικές και α-χωρικές αναλύσεις. Αρχικά λοιπόν, πραγματοποιείται η συλλογή των δεδομένων του φόρτου κίνησης του οδικού δικτύου από το δυναμικό χάρτη κυκλοφορίας Αθηνών, που αποτελεί μια εφαρμογή πρόβλεψης της κίνησης η οποία βασίζεται σε μοντέλα πολλών μεταβλητών. Ακολούθως, προσδιορίζονται και υπολογίζονται οι στατιστικές μεταβλητές του φόρτου που θα χρησιμοποιηθούν στις περαιτέρω αναλυτικές διαδικασίες. Μετέπειτα, διενεργείται η κατάτμηση της ημέρας σε έξι διαστήματα ώστε να πραγματοποιηθούν οι στατιστικές αναλύσεις των μεταβλητών και να οπτικοποιηθούν τα πρώτα συμπεράσματα μέσω της δημιουργίας διαγραμμάτων. Εν συνεχεία, υπολογίζονται οι χωρικοί μέσοι της μεταβλητής «μέγιστος φόρτος» και με τη βοήθεια της ανάλυσης των χωρικών προτύπων και των δεικτών χωρικής κεντρικότητας & διασποράς, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τη χωρική κίνηση και κατανομή του φόρτου. Κατόπιν, αποδίδεται χωρική έννοια στη μεταβλητή του φόρτου και επιλέγονται μέσω της ανάλυσης εγγύτητας οι λειτουργίες που δύνανται να επηρεάσουν τη συγκέντρωση του φόρτου σε συγκεκριμένα σημεία της περιοχής μελέτης. Τελικά, συσχετίζεται η κυκλοφοριακή κατάληψη με τις θέσεις [...]
doi:10.26240/heal.ntua.960 fatcat:hketgc6ruvbfzldp4tl6tz7uce