Поняття та складники електронного навчального дискурсу

Н. М. Фіголь
2019 Obrìï drukarstva  
Обрії друкарства, № 1 (7) / 2019 187 УДК 004.91 Фіголь Н. М. канд. філол. наук, доц. кафедри видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДНИКИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО ДИСКУРСУ Попри активне зацікавлення, вивчення, створення та розповсюдження електронних навчальних видань (ЕНВ), теоретичні аспекти інтерпретації цього явища лишились несистематизованими, неузагальненими, а без глибокого осмислення неможливий
more » ... ня неможливий подальший науковий та технологічний прогрес, тому нашою метою є створення концепції електронного навчального дискурсу. У статті визначено поняття «електронний навчальний дискурс», виокремлено його складники, особливості комунікування під час створення електронного навчального видання. Крім того, з'ясовано суб'єктно-об'єктні зв'язки між учасниками комунікаційного акту під час створення електронного видання, встановлено, що в цьому процесі неприпустиме суміщення функціональних обов'язків, оскільки це може негативно позначитись на якості кінцевого продукту. Феномен ЕНД полягає в тому, що це складне соціокомунікативне явище, яке має власні комунікативно-лінгвістичні особливості, що зумовлюють організацію як текстового, так і візуального подання інформації: текстова складова частина має бути сегментована на блоки, позбавлена надлишковості; наочність забезпечується використанням новітніх мультимедійних технологій; крім текстової складової частини, до нього належать обставини комунікації, суб'єкти комунікації та комунікативні зв'язки, що між ними встановлюються. Таким чином, суб'єкти комунікації в ЕНД мають постійно й злагоджено комунікувати, що стане запорукою успіху майбутнього освітнього продукту -ЕНВ. Подальші дослідження можуть розгортатись у більш глибокий аналіз процесу комунікації та суб'єктно-об'єктних стосунків між учасниками комунікації, психологічної та комунікативістської складової частини акту комунікації, а також у вивчення самих ЕВ. Ключові слова: електронний навчальний дискурс, електронне навчальне видання, комунікація, суб'єкти комунікації, комунікаційні зв'язки. Despite the active interest, study, creation, and distribution of e-learning editions, the theoretical aspects of the interpretation of this phenomenon have remained unsystematized, non-generalized, and without deep understanding it is impossible to further scientific and technological progress, so our aim is to create the concept of electronic learning. The article defines the concept of «electronic educational discourse», identifies its components, features of communication during the creation of an electronic educational publication. In addition, the subject-object connections between the participants of the communication act during the creation of the electronic publication were determined, it was established that in this process the combination оf functional responsibilities is unacceptable, as this may adversely affect the quality of the final product. The phenomenon of the ЕЕD is that it is a complex socio-communicative phenomenon that has its own communicative-linguistic peculiarities, which predetermine the organization of both textual and visual representation of information: the text component should be segmented into blocks, deprived of redundancy; visibility is ensured by the use of the newest multimedia technologies; apart from the textual part, it includes the circumstances of the communication, communication subjects and communicative connections that are established between them. In this way, communication actors in the EЕD need to be constantly and coherently communicating, which will be the key to the success of the future educational product -EEP. Further research may be extended into a deeper analysis of the process of communication and subject-object relations between the participants in the communication, the psychological and communicative component of the communication act, as well as the study of the EP itself.
doi:10.20535/2522-1078.2019.1(7).169579 fatcat:4rhkuxhfm5fyrbthegjyn3pvwi