Problem of Assessing Enterprise's Possibilities to Compete and Its Possible Solution

Monika Mickevičienė, Leonas Žitkus
2011 Business: Theory and Practice  
As a research object competitiveness is characterized by some specific features which cause a variety of research results and impede the assessment of competitiveness. For example, the assessment according to the reached results shows how competitive the enterprise was in the past and why it had taken such competitive position in the market. Assessment according to the available resources and capabilities indicates whether the firm is competitive at the moment. Such a view expresses only the
more » ... ential of competitiveness and does not show the enterprise's possibilities to compete in the future. The mentioned problem is revealed and the need as well as the structure of subsidiary in its purpose element of the used model of competitiveness (proposed by M. J. Stankiewicz 2005) -competitive ability as the assessment instrument of the enterprise's competitiveness -is substantiated in this article. The performed analysis allows us to maintain that the enterprise's ability to compete can be assessed by evaluating the adequacy level of the enterprise's activity parameters forming this ability into the ideal case, unlike the competitive advantage that can be determined only by comparing all enterprises in the market or knowing their average competitiveness. Keywords: assessing possibilities to compete, structure of competitiveness concept, enterprise's ability to compete, ideal type. Jel classification: M100, M190. ĮmonĖs galimYbiŲ KonKuruoti nustatYmo Problema ir galimas Jos sPrenDimas monika mickevičienė 1 , leonas Žitkus 2 Kauno technologijos universitetas, Kęstučio g. 8, LT-44320 Kaunas, Lietuva El. paštas: 1 monika.mickeviciene@ktu.lt; 2 leonas.zitkus@ktu.lt Įteikta 2010-11-04; priimta 2011-05-01 santrauka. Kaip tyrimų objektas, konkurencingumas turi tam tikrų specifinių bruožų, dėl kurių tyrimų rezultatai pasižymi įvairove, apsunkinančia paties konkurencingumo įvertinimą. Straipsnyje išryškinama ši problema ir pagrindžiamas pagalbinio konkurencingumo sąvokos struktūros (pasiūlytos M. J. Stankiewicz 2005) elemento -gebėjimo konkuruoti kaip įmonės konkurencingumo vertinimo priemonės poreikis ir struktūra. Atlikta analizė leidžia teigti, kad skirtingai negu konkurencinį pranašumą, kurį galima nustatyti tik palyginus tarpusavyje visas rinkoje veikiančias įmones arba žinant "vidutinį" jų konkurencingumą, atskiros įmonės gebėjimą konkuruoti galima įvertinti, įvertinus jį sudarančių įmonės veiklos parametrų, lemiančių gebėjimą ir mokėjimą konkuruoti, atitikties teoriniam idealiam atvejui laipsnį. reikšminiai žodžiai: galimybių konkuruoti nustatymas, konkurencingumo sąvokos struktūra, įmonių gebėjimas konkuruoti, idealus tipas. Verslas: Teorija ir prakTika Business: Theory and pracTice issn 1648-0627 print / issn 1822-4202 online 2011 12(4): 332-340
doi:10.3846/btp.2011.34 fatcat:pa3hab7n3baixk7azdfdilvaiq